Justitiedepartementet

Brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 13:04 CET

Regeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det övergripande syftet med de föreslagna ändringarna är att brott begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning och mer effektivt.
Det är angeläget att barn under 15 år som begår brott eller missbrukar droger uppmärksammas i god tid så att effektiva insatser kan sättas in för att hjälpa barnet och förhindra att barnet utvecklar en kriminell livsstil. Fler utredningar av brott som begåtts av barn under 15 år ökar förutsättningarna för att socialtjänsten och vårdnadshavarna ska ha ett bra underlag för sina bedömningar av vilka åtgärder som bör vidtas för att hjälpa barnet.
Allvarliga brott ska som huvudregel alltid utredasFör att understryka vikten av att det genomförs en utredning när barn under 15 år misstänks för allvarlig brottslighet (minst ett års fängelse i straffskalan) ska polisen som regel alltid inleda en utredning. Det gäller till exempel för brott som mord, grov misshandel och rån.
Brottsofferperspektivet lyfts framPolisen ska vidare kunna utreda även mindre allvarliga brott som inneburit antingen en allvarlig integritetskränkning för offret eller stor ekonomisk skada. Genom förslaget stärks brottsoffrens ställning.
Utredning med hänsyn till ett allmänt intressePolisen ska också kunna utreda mindre allvarlig brottslighet om det behövs för att kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete, till exempel när en viss typ av brottslighet, till exempel omfattande stölder, har börjat förekomma i stor omfattning i ett visst område.
Tydligare regler för när socialtjänsten ska begära en utredningSocialtjänsten ska hos polisen begära att en utredning inleds om ett barn under 15 år kan misstänkas för ett brott och en utredning kan antas ha betydelse för att avgöra socialtjänstens insatser för barnet. Vid bedömningen ska socialtjänsten särskilt beakta om det är fråga om brott som äventyrar den unges hälsa och utveckling eller om brottet är ett led i en upprepad brottslighet.
Barnets rättssäkerhet stärksJuridiskt biträde för barnet ska förordnas i större utsträckning. När en utredning inleds på grund av att barnet begått ett allvarligt brott ska som huvudregel ett juridiskt biträde förordnas.
Utredningar ska bedrivas skyndsamtFör att understryka vikten av att en utredning bedrivs med särskild skyndsamhet införs en tidsfrist som innebär att utredningen ska vara klar inom tre månader.
Kroppsbesiktning vid särskilt allvarlig brottslighetFör att utredningar om allvarlig brottslighet ska kunna bedrivas effektivt införs en möjlighet att kroppsbesiktiga barn under 15 år, till exempel för att en DNA-analys ska kunna genomföras, om det är av synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring brottet.
Kroppsbesiktning i form av drogtestDet ska vara möjligt att drogtesta barn under 15 år som misstänks för att ha använt narkotika om det behövs för att avgöra vilka insatser socialtjänsten behöver sätta in.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Kontakt:Martin ValfridssonPressekreterare hos Beatrice Ask08-405 47 22070-274 10 22