Stockholmsbörsen AB

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 12:03 CEST

Brott mot noteringsavtalet - Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer viten

Sign On i Stockholm AB och Intellecta AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen och åläggs att betala viten. Sign On har brutit mot noteringsavtalets krav på omedelbar information om kurspåverkande händelser samt kravet om korrekt, relevant och tillförlitlig information. Intellecta har brutit mot reglerna om köp och försäljning av egna aktier.

Sign On

Sign On uppgav i ett nyemissionsprospekt den 30 april 2002 inför en kommande notering vid Stockholmsbörsen att bolagets kapitalbehov i den löpande verksamheten uppgick till maximalt 12 mkr under den närmaste tolvmånadersperioden.

Efter det att bolaget noterats den 27 juni 2002 har bolaget redovisat bland annat följande uppgifter:

Tillförda medel (före emissionskostnader) genom emission i maj 2002 26,0 Mkr (pressmeddelande 30 maj)

Likvida medel och kortfristiga fordringar 30 juni 2002 25,7 Mkr (i halvårsrapport 28 aug)
Likvida medel 30 september, 2002 6,5 Mkr (i delårsrapport 31 oktober)

Någon särskild information om förändringen avseende bolagets likvida medel hade inte lämnats innan delårsrapporten skickades ut den 31 oktober. Disciplinnämnden fann att Sign On borde ha informerat om den förändrade situationen avsevärt tidigare än den 31 oktober, på grund av den kraftiga avvikelsen från prognosen för bolagets kapitalbehov som funnits i emissionsprospektet. Genom att inte informera tidigare har bolaget brutit mot noteringsavtalets krav på omedelbar information om kurspåverkande händelser - den så kallade generalklausulen. I kommentaren till generalklausulen anges att även kontinuerliga omsättnings- eller kostnadsförändringar i vissa fall kan leda till krav på offentliggörande. Detta kan vara fallet om bolagets resultatutveckling under ett kvartal väsentligt avviker från den bild av bolagets situation som skapats av tidigare offentliggjord information. Detsamma anges gälla om till exempel bolagets orderingång indikerar en sådan förändring.

Disciplinnämnden fann även att Sign On brutit mot noteringsavtalet genom att lämna ofullständiga uppgifter i delårsrapporten per den 30 september 2002 om affärsförhållanden till närstående bolag. I rapporten redogjordes för Sign Ons förvärv av rättigheter till en programvara samt av vissa aktier. Ingenting nämndes dock om att Sign On som betalning kvittade en fordran som uppkommit genom att Sign On åtagit sig att svara för säljarens – ett bolag som ägdes av de två huvudägarna till Sign On - hyresskulder på sammanlagt 4,6 mkr. De uppgifter som lämnades av bolaget i delårsrapporten uppfyllde enligt disciplinnämnden inte noteringsavtalets krav på att börsinformation skall vara korrekt, relevant och tillförlitlig.

Disciplinnämnden fastställde vitet till tre årsavgifter motsvarande sammanlagt 288.000 kr.

Intellecta
Intellecta hade vid 26 tillfällen under perioden den 1 november – 13 december 2002 underlåtit att anmäla till börsen att bolaget köpt egna aktier. Disciplinnämnden fann att bolaget därmed hade brutit mot reglerna om återköp i lagen om handel med finansiella instrument samt i Näringslivets Börskommittés (NBK) rekommendation om köp och försäljning av egna aktier. Den omständigheten att bolaget uppdragit åt en bank att sköta återköpen och rapporteringen av dessa kunde inte frita bolaget från ansvar för de fel som begåtts.

Nämnden bestämde vitet till motsvarande en årsavgift eller 192.000 kr.


Disciplinnämnden
Stockholmsbörsens disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och de noterade bolagens överträdelser av de regler som gäller vid börsen. Om Stockholmsbörsen misstänker att en medlem eller ett noterat bolag handlat i strid med Stockholmsbörsens regler anmäls detta till Disciplinnämnden. Stockholmsbörsen utreder och driver ärendet och Disciplinnämnden bedömer fallet och fattar beslut om eventuella sanktioner. Sanktioner för ett noterat bolag kan vara varning, vite eller avnotering. Vitesbeloppet kan uppgå till mellan 1 och 10 årsavgifter. Medlemmar kan drabbas av varning, vite eller avslutat medlemskap. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande ska vara jurister med domarerfarenhet. Av övriga ledamöter ska minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Justitieråd (ordf) Johan Munck, justitieråd (v ordf), Marianne Lundius, professor, Madeleine Leijonhufvud, direktör Stefan Erneholm och direktör Hans Mertzig. Suppleanter: Civilekonom, Hans Edenhammar, advokat Claes Beyer, direktör Jack Junel, professor Lars Östman och civilekonom Ragnar Boman

För ytterligare information

Ulf Lindgren, chefsjurist +46 8 405 70 60
Anders Ackebo, chef för notering och övervakning +46 8 405 70 10
Maria Andark, informationschef +46 8 405 73 50