Riksdagen

Brottsoffermyndigheten ger ofta lägre ersättning till brottsoffer än domstolarna

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:26 CEST

Lägre ersättning till brottsoffer är många gånger resultat när Brottsoffermyndigheten beslutar om brottsskadeersättning efter domstol först prövat frågan om skadestånd. Det visar en uppföljningsrapport från riksdagens justitieutskott.

Brottsoffermyndigheten gör i ungefär var femte ärende om brottsskadeersättning, där domstolen först prövat ett skadeståndsanspråk på grund av brottet, en annan bedömning än domstolen. Oftast sätts då brottsskadeersättningen lägre än vad domstolen har dömt ut i skadestånd.

Det framgår av en rapport om skillnader mellan av domstol sakprövade skadestånd och av Brottsoffermyndigheten beslutad brottsskadeersättning som justitieutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering tagit fram.

I undersökningen har samtliga ärenden om brottsskadeersättning som avgjorts av Brottsoffermyndigheten under perioden den 1 januari 2003 – den 15 mars 2004 granskats. Undersökningen har begränsats till ersättning för kränkning respektive sveda och värk. Rapporten analyserar bland annat vilka skäl Brottsoffermyndigheten anfört för att i det enskilda fallet göra en annan bedömning än den som domstolen gjort.

Skadeståndslagen ska tillämpas
Brottsskadeersättning är ersättning som staten genom Brottsoffermyndigheten betalar ut till brottsoffer medan skadestånd på grund av brott, som beslutas av domstol, utgör en rätt för brottsoffret till ersättning från gärningsmannen. Brottsskadeersättningens och skadeståndets storlek ska bestämmas med tillämpning av samma regler i skadeståndslagen. Trots detta gör alltså domstolen och Brottsoffermyndigheten ofta olika bedömningar.

Rapporten publiceras i Riksdagens serie Rapporter från riksdagen (2005/06:RFR1) och finns även tillgänglig på riksdagens webbplats på justitieutskottets avdelning. Dessutom kan den beställas från riksdagens tryckeriexpedition på telefonnummer 08-786 58 10.

Kommentarer till rapporten
Rapporten har tagits fram av justitieutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering. Kommentarer lämnas av arbetsgruppens ordförande Jeppe Johnsson (m) samt av Rolf Olsson (v), Margareta Persson (s), Torkild Strandberg (fp), Peter Althin (kd), Johan Linander (c) och Leif Björnlod (mp). Samtliga nås via riksdagens växel 08-786 40 00.

Cecilia Doyle
informationssekreterare, tfn 08-786 40 53, 020-349 000