Justitiedepartementet

Brottsoffermyndigheten ses över

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 11:12 CEST

Nr 53

Idag fattar regeringen beslut om en översyn av Brottsoffermyndigheten (BrOM). BrOM har till uppgift att främja och bevaka brottsoffrens behov och intressen.

Frågor om brottsoffrens ställning, vilket stöd de behöver och hur de bör bemötas, har fått en mer framträdande roll under de senaste tio åren, i takt med att kunskaperna om brottsoffrens situation har utvecklats. Myndigheten bildades den 1 juli 1994 genom att Brottsskadenämnden omorganiserades och fick nya uppgifter samtidigt som en Brottsofferfond inrättades. Kärnan i myndighetens verksamhet är handläggningen av brottsskadeärenden.

BrOM:s verksamhet är uppdelad i tre områden; att utbetala brottskadeersättning till skadelidande, att ge bidrag från Brottsofferfonden till brottsofferstödjande projekt och att verka som kunskapscentrum för brottsofferfrågor. BrOM har under senare år även haft flera uppdrag att genomföra utbildning av rättsväsendets personal i frågor som rör bemötande av brottsoffer.

Regeringen anser att det finns ett behov av att analysera BrOM:s hela verksamhet, organisation och arbetsformer. Utredaren ska lämna förslag till hur BrOM:s framtida verksamhet ska se ut och bland annat överväga om det bör inrättas en nationell samordnare för frågor som gäller våld i nära relationer.

Kammarrättspresidenten i Sundsvall, Kathrin Flossing, tillsätts som utredare. Hon har tidigare bland annat arbetat som rätts- och expeditionschef i Kulturdepartementet och därefter i Miljödepartementet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2004.

Linda Romanus, Pressekreterare
08-405 47 22, 070-592 58 17

Abigail Choate, Kansliråd
08-405 47 24