Västra Götalandsregionen

Budget 2006 för Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 Göteborg Centrum - Väster

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:47 CEST

Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 tog idag beslut om budget för 2006 och den hälso- och sjukvård, tandvård och handikappverksamhet som ska bedrivas i nämndens område under nästa år. Det hela handlar om närmare 3,5 miljarder kronor.
Målet är att säkra en god tillgänglighet till vård för invånarna i centrala och västra Göteborg.


Närsjukvården ska utvecklas genom ökat samarbete mellan primärvård, sjukhus och kommunal sjukvård. Primärvårdens andel av sjukvårdens totala resurser ökar.

Nämnden har fortsatt prioriterat psykiatri, barn- och ungdomssjukvård, äldresjukvård och en utveckling av resursvårdcentraler. För att klara detta kommer nämnden bland annat att göra följande särskilda satsningar:

NÄRSJUKVÅRD/PRIMÄRVÅRD
Ytterligare specialistläkarresurser tillförs vårdcentralerna.
Tillgängligheten i primärvården ökar genom bättre telefonrådgivning och fler besökstider.
Sjukgymnastmedverkan på vårdcentralerna.

PSYKISK OHÄLSA
Tydligare uppdrag och mer vård inom psykiatrin på SU.
Fler beteendevetare i primärvården.
Kortare väntetider till BUP bl a genom ökad bemanning på BUP i Kungshöjd.
Utveckling av vården för gravida kvinnor med missbruk.

TRYGGHET I VÅRDEN FÖR ÄLDRE
Äldrelotsen, som hjälper alla som är 75+ att komma rätt i vården i de centrala stadsdelarna, utvidgas till att också omfatta västra Göteborg
Förstärkning med specialister på vårdcentraler inom geriatrik och invärtes medicin.

Dessutom har nämnden avsatt resurser för de två samordningsförbunden i centrala och västra Göteborg. Förbunden arbetar för att få sjukskrivna eller arbetslösa tillbaka till bättre hälsa och egen försörjning, med fokus bland annat på unga med psykiska besvär.

Resurser för folkhälsoinsatser finns i budgeten, bland ska alla vårdcentraler utbildas och stöttas i att ge fysisk aktivitet på recept ( Fyss/FaR).

Underlag för att skapa ett sexualmedicinskt centrum för unga vuxna ska tas fram med målet att starta verksamhet under året för att minska sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Nämnden vill att Frölunda Specialistsjukhus ska utvecklas till närsjukhus i västra Göteborg. Sjukhuset har fått till uppgift att aktivt stödja primärvården, bland annat resursvårdcentralen i Frölunda, genom utökade insatser inom internmedicin, kirurgi, ortopedi och neurologi. Planering av en psykiatrisk mottagning kommer att inledas under våren 2006.

Det finns ett stort behov av insatser för funktionshindrade. En utökning av barn och ungdomshabilitering med insatser för ytterligare 300 barn/år kommer att genomföras 2006. Hjälpmedelsförsörjningen får ytterligare resurser.

Utvidgning av folktandvårdens abonnemangstandvård ska ske riktat till unga vuxna.

Kontaktperson: Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Kerstin Brunnström (s), mobiltfn 070-527 57 45, andre vice ordf. Mariella Olsson (fp), mobiltfn 070-780 04 97