Nyköpings kommun

Budget 2009: Positiv utveckling för Nyköping med nya invånare och god ekonomi

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 11:05 CEST

Nyköping är inne i en mycket positiv utveckling. Allt fler väljer att flytta hit och besöka Nyköping som turister, med utökad handel och företagsamhet som följd. För kommunen innebär det förväntningar på utökad service och en verksamhet som förändras i takt med invånarnas behov.

Så inleder kommunstyrelsens ordförande Jan Carle förslaget till budget 2009 för Nyköpings kommun. Ett förslag som innehåller en rad satsningar bland annat på nya
förskolor, ett nytt äldreboende på Brandholmen och en ny brandstation på Hållet.

- Satsningar på en Företagspark och ett ökat nyföretagande ger fler jobb i kommunen liksom de stora etableringarna inom handel och flyg, fortsätter Jan Carle. Vårdnadsbidrag införs inom barnomsorgen och valfrihet inom hemtjänsten ger ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.

Budgeten innebär också att arbetet med att skapa ett hållbart Nyköping fortsätter. Brandholmens avloppsverk ses över och arbetet med ny vattenledning från Stigtomta till Vrena påbörjas, liksom planeringen för en VA-ledning utmed kustvägen. Arbetet med Hamnvägens förlängning fortsätter samtidigt som tillgängligheten och trafiksäkerheten förbättras.

Större samverkan mellan näringsliv, branscher, högre utbildning och Nyköpings gymnasieskola kombinerat med fler friskolor ger gymnasieeleverna större valfrihet.
Under året påbörjas ombyggnaden av Oppebyskolan, Långsätterskolan, Jönåkersskolan och Rosenkällaskolan.

Inom kulturen sker bland annat satsningar på Bryggeriområdet, Nyköpings Teater, verksamheten vid Nyköpingshus och kulturen i ytterområdena.
Nyköpings kommun fortsätter under året att ta tillvara utvecklingen som turismen och goda kommunikationer medför samt arbeta för Resecentrum och Ostlänken.

Befolkningsökning, fortsatt byggande och pensionsavgångar gör att kommunens rekryteringsbehov ökar.

- Jag är övertygad om att vi kommer att klara kommande rekryteringar och den utveckling av service och verksamheter som följer med tillväxt och nya behov, säger Jan Carle.

Skatteprognosen som kom i början av september pekade på sjunkande intäkter för kommunen. Verksamhetsnämndernas ramar som angavs i april kan trots detta ligga kvar på grund av att äldreboendet vid Brandholmen är något försenat och genom en justering av det förväntade resultatet för 2009.

Nyköpings budgetförslag på 2,2 miljarder kronor innebär en oförändrad kommunalskatt på 21:28. För att klara kommande utbyggnader och miljöförbättringar föreslås en höjning av VA-taxan och renhållningstaxan
med 4,4 procent.

Kommunstyrelsen tar ställning till budgetförslaget vid sitt sammanträde måndag 15 september och fullmäktige tar enligt planerna beslut 14 oktober.

Frågor om budgetförslaget för Nyköpings kommun kontakta kommunstyrelsens
ordförande Jan Carle tfn 073 - 773 70 05 eller
ekonomichef Margaretha Domert, 0155 - 24 83 75.