Nyköpings kommun

Budget 2011: Nyköping satsar på miljö– och folkhälsofrågor, feriejobb, hyresrätter och integration

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 13:50 CET

Högst på agendan står feriejobb för ungdomar, byggande av hyresrätter, också komma tillbaka till Nyköpingshus. Det står klart när den nya rödgröna majoriteten, som består av socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet, nu presenterar förslaget till budget 2011 för Nyköpings kommun.
- Vi kommer att ge direktiv till Nyköpingshem att bygga fler hyresrätter, berättar
kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S). Dessutom föreslår vi att fyra
miljoner kronor anslås till sommarens feriejobb för ungdomar.

Johannes Krunegård (MP) som är vice ordförande i kommunstyrelsen berättar också att man kommer att prioritera frågor som tas upp i de nya utskotten personal, miljö- och folkhälsa samt integration. Dessutom slår den nya majoriteten fast att Gästabudsspelet ska komma tillbaka till Nyköpingshus. Äldre och handikappnämnden och Socialnämnden ska samverka mer. Ett helhetsgrepp tas också över arbetsmarknads- utbildnings- och integrationsfrågor genom att Utbildningsnämnden får ansvar för dessa frågor.

Tillväxt och dialog
Det märks i förslaget till budget 2011 att Nyköpings kommun har en stabil ekonomi och tror på tillväxt de närmaste åren. Tillväxtmålet på 700 nya invånare per år är kvar och arbetet för byggande av nya bostäder fortsätter liksom planering för bättre infrastruktur och kommunikationer. Budgetförslaget innehåller marknadsföringsinsatser nationellt och internationellt för att stärka den positiva utvecklingen och locka nya besökare, medborgare och företag till Nyköping. Arbetet ska också fortsätta med att utveckla informationen och möjligheterna att utföra kommunens ärenden via e-tjänster direkt på internet. Möjligheterna att göra jämförelser mellan olika verksamheter och med andra kommuner ska förbättras för att underlätta för medborgarna att välja. Under perioden ska man också undersöka förutsättningarna för en samordnad medborgarservice i Nyköpings kommun.

Bättre skola
Skolan står inför stora förändringar. Efter beslutet i november 2010 om ny skolorganisation ska bland annat en ny grundskola byggas som ersätter årskurserna 7 – 9 vid  Långbergsskolan, Oppebyskolan och Nicolaiskolan. Målet är att kvaliteten i skolan ska bli bättre och att fler elever ska uppnå utbildningsmålen och kraven för att gå vidare med
högre studier. Den nya gymnasiereformen innebär också stora förändringar för gymnasieskolan i Nyköping. 600 – 800 färre elever på grund av minskade årskullar och övergångar till friskolor ställer stora krav på en flexibel och kostnadseffektiv
gymnasieorganisation. Nyköpings gymnasieskola stärks också genom att arbetet med att flytta verksamheten till i huvudsak en enhet inleds. Av budgetförslaget framgår också en fortsatt satsning på vuxenutbildningen inom Campus Nyköping.

Fler äldre
Antalet Nyköpingsbor över 75 år kommer att öka den närmaste tiden. För att möta ökad efterfrågan och ersätta Rosenkällagården, Kvarnen och Arnö korttidsboende ska ett nytt äldreboende med 100 platser byggas. En äldrelots kommer att införas under budgetperioden som ska arbeta med information och rådgivning samt uppsökande verksamhet.

Kulturen
Inom kultur- och fritidsverksamheten händer det mycket de närmaste åren. Ett nytt länsmuseum börjar byggas i Nyköpings hamn med stort kulturellt värde och nya möjligheter till samverkan. Kontantbidragen till föreningslivet fortsätter att höjas under 2011 och ett nytt avtal om verksamheten vid Nyköpingshus tecknas. Möjligheten att bättre samla
och samordna utbud, kompetens och resurser inom kultur- och fritidsområdet ska också utredas.

Social satsning

Enligt budget 2011 ska stödinsatser utökas till samtliga familjemedlemmar i händelser av hot och våld i nära relation. Öppenvård med särskild inriktning på unga med beroendeproblematik inrättas. Verksamhetsstöd ges också till jourverksamhet för våldsutsatta kvinnor. Uppsökande och förebyggande insatser ska prioriteras, liksom satsningen på ”en dörr in” för brukarna. Den höga arbetslösheten särskilt för ungdomar medför att det ekonomiska biståndet behöver ökas. Extra resurser blir det också till ett ökat antal av placeringar för barn och vuxna. Försöksverksamheten med mansmottagning kommer att fortsätta under året samtidigt som verksamheten med Barnahuset utvärderas.
- Att skapa förutsättningar för ett värdigt och rättssäkert mottagande för ensamkommande barn är en angelägen fråga, ingår också i budgetförslaget.

Bättre tillgänglighet
Bygg- och tekniknämnden får uppdrag att fortsätta handikappanpassa och öka tillgängligheten av offentliga lokaler. Den nuvarande asfaltstandarden och vinterväghållningen ska förbättras och utbyte till miljövänligare och energisnålare
gatubelysning ska successivt ske. Trafiksäkerheten förbättras genom att korsningar byggs om till rondeller och nya gång- och cykelvägar anläggs. Under de närmaste åren fortsätter arbetet med att utveckla området kring Stadsfjärden och en hamnpark. Åpromenaden
med strandpromenaden kommer att få en central roll där syftet är att göra promenaden utmed Nyköpingsån till en av Sveriges vackraste parker.

Miljöinsatser
Den nya VA-ledningen till Vålarö är en viktig miljöinsats för att minska belastningen på det känsliga kustområdet. Under perioden ska också ledningar för avloppsvattnet från Stigtomta, Vrena och Björkvik anslutas till Brandholmens reningsverk. Miljönämnden ska fokusera på bemötande- och servicefrågor samtidigt som inventeringen av enskilda
avlopp och arbetet med vattenfrågor intensifieras.

Investeringar
Ytterligare investeringar som finns med i förslaget till budget 2011 är satsningar på en ny sporthall och översyn av Rosvalla med uppbyggnad av tennishallen. En ny stadspark vid Borgarberget, utveckling av Stora Torget och ett nytt P-hus vid Västra Viadukten ingår i utvecklingen av stadskärnan där målet är att Nyköping år 2012 ska bli årets stadskärna.
Den nya brandstationen vid Hållet beräknas vara klar vid halvårsskiftet 2011. Bättre lokaler för verksamheten och bättre läge för utryckningar blir resultatet, liksom en samordning med kommunens beredskapsresurser när det gäller trygghetslarm, nattpatruller och vissa sjuksköterskor.

Särskilda uppdrag:
I budget 2011 får kommundirektören bland annat följande uppdrag:
- Utreda bildandet av ett marknadsförings- och evenemangsbolag för Träffen, Culturum, Rosvalla och Nyköpings

Teater.
- Utvärdera konsekvenserna av vårdnadsbidraget.
- Utvärdera och beskriva konsekvenserna av valfriheten inom äldreomsorgen.
- Omarbeta vision 2020 för Nyköpings kommun.
- Utreda konsekvenser och förutsättningar för att erbjuda medarbetare heltid.
- Utvärdera styrmodellen och föreslå åtgärder för förbättrad styrning och ledning av kommunen.

Oförändrad kommunalskatt
Förslaget till budget 2011 för Nyköpings kommun hamnar totalt på 2,3 miljarder kronor med ett planerat överskott på 36 miljoner kronor. Att budgetera med ett positivt resultat skapar ett ekonomiskt handlingsutrymme för att möta förändringar som kommunen inte kan påverka. Det får en positiv inverkan på kärnverksamheterna genom att svängningarna
i ekonomin inte direkt påverkar förutsättningarna att driva verksamhet. Enligt förslaget blir Nyköpings kommunalskatt oförändrad de närmaste åren.

Frågor om budgetförslaget kontakta
Urban Granström (S), 073 – 773 79 83
Johannes Krunegård (MP), 073 – 812 73 83
Malin Hagerström (MP). 070 – 765 39 95
Nicklas Franzén (V), 073 – 773 7002