Finansdepartementet

Budget för 2009: Fler i arbete - tryggad välfärd

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 10:46 CEST

Regeringen presenterar i dag budgetpropositionen för 2009 med reformer på 32 miljarder kronor som mildrar effekterna av sämre konjunktur, varaktigt höjer sysselsättningen och förstärker välfärden. Samtidigt som regeringen möter dagens problem rustar dessa satsningar Sverige för framtiden.

- En ansvarsfull politik med en tydlig inriktning på att få fler i jobb och fler och växande företag har gjort att Sverige i dag står på en stark grund. Starkare än de flesta andra OECD- och EU-länder. Det ska vi nu utnyttja för att möta en sämre utveckling i spåren av tilltagande oro på finansmarknaderna samtidigt som vi ska öka resurserna till bland annat utbildning och omsorg, säger finansminister Anders Borg.

Att återupprätta arbetslinjen och bekämpa att människor står utanför arbetsmarknaden är viktiga mål för regeringen. Politiken för varaktigt hög sysselsättning och minskat utanförskap har tillsammans med en stark konjunktur gjort att sjukskrivningar och arbetslöshet minskat och att fler människor fått jobb. Särskilt gynnsam har situationen varit för unga människor.

De mörka moln som hängt över världsekonomin har tätnat under sommaren och hösten när oron har ökat på finansmarknaderna i omvärlden. Mot denna bakgrund justerar regeringen, liksom de flesta andra bedömare, ned tillväxtprognosen för Sverige. Svensk ekonomi väntas växa med 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. Under 2010 bedömer regeringen att tillväxten blir starkare igen.

Även om utanförskapet har minskat kraftigt de senaste åren är det fortsatt stort. Regeringen fortsätter därför att genomföra strukturella reformer som varaktigt höjer sysselsättningen och får svensk ekonomi att fungera bättre med en stigande välfärd som följd.

Regeringen presenterar i denna budgetproposition reformer inom framför allt tre områden:
- ett reformpaket för jobb och företagande,
- ett reformpaket för att rusta Sverige för framtiden,
- ett reformpaket för att förstärka välfärden.

Reformpaketen mildrar effekterna av konjunkturnedgången, gör Sverige starkare som tillväxtnation och förstärker välfärden.

Ordning och reda i de offentliga finanserna
En hörnsten i politiken är ordning och reda i de offentliga finanserna. De offentliga finanserna fortsätter att utvecklas starkt. Detta ger Sverige en stark position i arbetet med att fortsätta förstärka politiken för full sysselsättning och samtidigt kunna möta en svagare ekonomisk utveckling. Målet om 1 procents överskott i de offentliga finanserna väntas överträffas under de kommande åren. Det faktiska och det strukturella sparandet bedöms i genomsnitt uppvisa ett överskott på 2,0 respektive 2,4 procent av BNP mellan 2008 och 2011.

Ett reformpaket för jobb och företagande
För att stärka arbetslinjen och öka arbetskraftsutbudet föreslår regeringen ett tredje steg i jobbskatteavdraget samt ett sänkt uttag av statlig inkomstskatt. Förslagen omfattar totalt 15 miljarder kronor. Med de tre stegen har cirka 97 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1 000 kronor i månaden.

Regeringen presenterar även ett företagsskattepaket som innebär att skatterna sänks med knappt 16 miljarder kronor 2009. Syftet är att stärka drivkrafterna till investeringar och nyanställningar i företagen. Bolagsskatten ska sänkas från 28 till drygt 26 procent och socialavgifterna ska sänkas med en procentenhet. Därtill minskar den administrativa bördan för företagen genom ett antal förenklingar som ett led i regeringens mål att minska företagens administrativa börda med 25 procent till 2010.

För att stärka arbetet inom konkurrensområdet föreslås att medel avsätts för bl.a. en bättre fungerande offentlig upphandling samt arbete rörande konfliktlösning i situationer när offentlig och privat säljverksamhet bedrivs på samma marknad.

Regeringen föreslår därtill en satsning på entreprenörskapsutbildning inom högskolan.

Slutligen avser regeringen att förbättra integrationen och öka förutsättningarna för personer med utländsk bakgrund att få arbete. Mot denna bakgrund föreslås bl.a. att cirka 900 miljoner kronor avsätts för nyanländas etablering fr.o.m. 2010.

Ett reformpaket för att rusta Sverige för framtiden
För att stärka Sveriges konkurrenskraft och värna den framtida välfärden föreslår regeringen offensiva satsningar inom områden som förskola, forskning, infrastruktur och miljö. En omfattande satsning för att höja kvaliteten i förskolan innehåller bl.a. en utvidgning av den allmänna förskolan till att omfatta även treåringar, en barnomsorgspeng, ett förtydligande av läroplanen i förskolan samt stärkt fortbildning för förskollärare och barnskötare. Därtill föreslås bl.a. en särskild satsning på matematik, naturvetenskap och teknik, en utvidgning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, en förlängning av fortbildningssatsningen för lärare samt en förstärkt satsning på yrkesutbildningen.

Konkurrenskraftig forskning och innovationer som kan omsättas till produktion är viktiga förutsättningar för tillväxt. Forskningspolitiken ska upprätthålla och förstärka Sveriges roll som forskningsnation. En betydande satsning föreslås därför för att höja kvaliteten i svensk forskning och stärka svenskt näringslivs konkurrenskraft för att därmed bidra till ekonomisk tillväxt. Totalt kommer resurstillskottet omfatta närmare 15 miljarder kronor fördelat på fyra år. Fokus ligger på forskningsområdena medicin, teknik och klimat.

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att bibehålla och stärka Sveriges konkurrenskraft. Regeringen föreslår mot denna bakgrund en omfattande närtidssatsning som tillsammans med den amortering som gjordes 2008 - som innebar att 1,3 miljarder kronor frigjordes - motsvarar ett årligt tillskott på drygt 5 miljarder kronor per år 2009 och 2010.

Vidare föreslår regeringen att anslaget för den s.k. miljöbilspremien ökas samt att 795 miljoner kronor avsätts för klimat- och energiåtgärder 2009. För 2010 och 2011 avsätts 1 070 miljoner kronor respektive 1 165 miljoner kronor för detta ändamål. Därtill föreslås fortsatta satsningar för att förbättra situationen i Östersjön och Västerhavet.

Ett reformpaket för att förstärka välfärden
Regeringen föreslår satsningar som ytterligare förstärker den svenska välfärden. Skatten för pensionärer ska sänkas. För en pensionär som har full garantipension men låg eller ingen inkomstpension sänks den årliga skatten med 2 300-3 500 kronor. Det samlade förslaget uppgår till cirka 2 miljarder kronor per år. Totalt berörs drygt 90 procent av landets pensionärer av reformen.

För att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla en väl fungerande psykiatrisk vård och omsorg, föreslår regeringen att ytterligare 650 miljoner kronor avsätts årligen under 2009-2011. Sammantaget satsas därmed 900 miljoner kronor per år under perioden. I syfte att skapa tydliga incitament och ytterligare stimulera landstingen att erbjuda patienter vård med god tillgänglighet satsas 1 miljard kronor per år fr.o.m. 2010 på en prestationsbunden vårdgaranti. Därtill föreslås att 1 miljard kronor satsas för en förlängning av den s.k. sjukvårdsmiljarden. Den syftar till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet i hälso- och sjukvården. Ersättningarna avser prestationer utförda under 2009 och betalas ut 2010. Regeringen föreslår också ytterligare satsningar inom äldreomsorgen och socialtjänsten.

Slutligen fortsätter regeringen satsningen på att minska brottsligheten och att skapa ett tryggare Sverige. Ökade resurser föreslås till bl.a. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården.

Effekter av regeringens politik
De reformer som regeringen föreslår i denna proposition stärker svensk ekonomi ytterligare. Regeringen bedömer att en effekt blir att fler deltar i arbetskraften och att svensk ekonomi därmed kan växa starkare utan att resurserna blir ansträngda. Dessutom bidrar till exempel skattesänkningar till att motverka försvagningen av konjunkturen.

Regeringen bedömer att de långsiktiga effekterna av regeringens reformer är att sysselsättningen ökar med 2,8 procent eller 120 000 personer. Antalet arbetade timmar beräknas öka med 4,4 procent och BNP med 3,4 procent.


Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs allt om Budget 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10909)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2008/09:01 Budgetproposition för 2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/10169/a/111679)