Sigtuna kommun

Budget för Sigtuna kommun: Bättre skolresultat, fler i arbete och hållbarhet i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 11:27 CET

Offensiva satsningar i Sigtuna kommuns verksamhetsplan och budget för 2012-2014

Sigtuna kommuns blocköverskridande politiska ledning (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna) presenterar nu sin budget och verksamhetsplan för 2012-2014. Det är en ovanlig budget på flera sätt.

Trots den stora ekonomiska oron i omvärlden och den låga tillväxttakten i Sverige är det en budget fri från nedskärningar och besparingar. Istället presenteras en rad offensiva satsningar inom områdena kunskap, arbete och hållbarhet. Skatten föreslås vara oförändrad. 

- Vi är Sveriges snabbast växande kommun och står inför många positiva utmaningar. Därför lägger vi fram den kanske mest offensiva budgeten i kommunens historia. Det handlar om omfattande framtidsinvesteringar, framför allt i förskolor och skolor samt i kultur- och fritidsverksamheter. Dessutom kommer vi att gå med ett stort överskott nästa år, vilket behövs inför framtiden, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, i en kommentar.

Sigtuna kommun har aldrig budgeterat med ett så stort överskott som inför 2012, hela +166 miljoner kronor. Huvudförklaringen till det goda resultatet är projektet Framtidskraft (försäljning av kommunala fastigheter). Sammantaget kan kommunens verksamheter tillföras 181 miljoner kronor mer 2012 jämfört med 2011.

Unik insats mot arbetslöshet

Budgeten innehåller en unik arbetsmarknadspolitisk satsning för att få fler försörjningsstödstagare i arbete och egen försörjning. Alla som har arbetslöshet som grund för sitt försörjningsstöd kommer att anställas av kommunen under en tolvmånadersperiod. Läs mer i bilaga 1.

- Som Kommunsverige i övrigt har vi drabbats hårt av att hushållen som behöver ha försörjningsstöd har ökat kraftigt de gångna åren. Vi tar nu ett krafttag som ingen annan kommun gjort tidigare. Vi anställer helt enkelt alla som har arbetslöshet som grund för sitt försörjningsstöd under ett år. Det ger dessa personer en helt unik chans att komma in på arbetsmarknaden och också möjlighet att komma in i arbetslöshetsförsäkringen. Målet är naturligtvis att så många som möjligt under året ska komma vidare till ett annat eget jobb eller utbildning. Det kommer säkert också visa sig att för några personer är det landstinget, Försäkringskassan eller andra myndigheter som ska ta ansvaret, inte kommunen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Storsatsning på förbättrad skola

Den största verksamhetsmässiga satsningen 2012 går till grundskolan. Utöver full kompensation för lönehöjningar och fler elever satsas cirka 20 miljoner kronor för att nå bättre måluppfyllelse och kunskapsresultat för eleverna. Läs mer i bilaga 2.

- Att förbättra skolan och se till att resultaten för eleverna blir bättre är kommunledningens viktigaste uppgift. Flera åtgärder har vidtagits under 2011 och nu kan vi genomföra ytterligare välbehövliga satsningar 2012. Fokus ligger på att lärarna och rektorerna ska kunna fokusera mer på undervisning och pedagogisk utveckling och mindre på byråkrati. Det menar vi är en nyckel till framgång. Satsningen är långsiktig, men vi räknar med att se positiva resultat redan under nästa år, säger kommunalrådet Bosse Andersson (C) i en kommentar.

Fortsatt prioritering av miljö- och klimatfrågor

Långsiktig hållbarhet fortsätter vara ett av kommunledningens prioriterade områden. Till en rad åtgärder som pågår just nu läggs i budgeten ytterligare satsningar för att minska klimatpåverkan och förbättra miljön. Läs mer i bilaga 3.

- Vi fortsätter satsningarna på att ställa om till hållbarhet på energiområdet. Kommunkoncernen äger redan två egna vindkraftverk, nu går vi vidare och köper ytterligare ett. Dessutom avsätter vi närmare 20 miljoner kronor under en treårsperiod till investeringar i våra fastigheter med syftet att minska energiåtgången. En annan prioriterad fråga för kommunledningen är att förbättra för alternativen till fossilbränsledrivna bilar. Därför är det glädjande att utbyggnaden av gång- och cykelvägsnätet kommer att fortsätta, liksom att vi genomför en ordentlig utredning av möjligheterna till bättre kollektivt resande i stråket Sigtuna-Märsta-Arlandastad-Arlanda, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist (MP) i en kommentar.

Mer resurser och nya anläggningar för fritid och kultur

Kommunledningens mycket omfattande satsningar på kultur- och fritidsområdet fortsätter. I budget och plan återfinns bland annat:

  • Mer personal och utrustning på fritidsgårdarna och Ungdomens hus
  • Nytt badhus i Märsta (i Tingvalladalen)
  • Nytt ridhus i Rävsta
  • Ny sporthall i Steningehöjden (anpassad för gymnastikverksamhet)
  • Nytt Sigtuna museum (om- och tillbyggnad av nuvarande museum)
  • Ny scenvagn för arrangemang i kommunen
  • Mer pengar till kultur- och fritidsföreningarna
  • Mer pengar till kulturevenemang
  • Nya omklädningsrum/WC på Steningebadet och Sjudargårdsbadet
  • Mer resurser för inköp av redskap och inventarier till sporthallarna

 

Ytterligare information:

Anders Johansson (S), kommunalråd, 073-633 87 85

Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd, 070-420 05 20

Bosse Andersson (C), kommunalråd, 073-661 04 02