Trelleborgs kommun

Budget med satsning på kvalitet och säkrad service

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:39 CET

En medveten satsning att säkra servicenivå och kvalitetet i verksamheten – det är strategin bakom förslaget till budget för Trelleborgs kommun 2006. Satsningarna riktar sig främst mot välfärdstjänsterna, skola, vård och omsorg. Detta leder till att budgeten för 2006 visar ett något sämre positivt resultat på 18 miljoner kronor, att jämföras med 29,2 miljoner för 2005. Den kommunala utdebiteringen föreslås vara oförändrad, 20.36 kr.

- Kommunen befinner sig fortfarande i ett ekonomiskt läge där effekterna av de goda konjunkturerna i Sverige visserligen är fullt mätbara men inte slagit genom vad gäller sysselsättningen, säger kommunstyrelsens ordförande Egil Ahl.

- Samtidigt befinner sig Trelleborg i ett expansivt skede med byggandet av nya bostadsområden, infrastruktursatsningar och en fortsatt stark befolkningstillväxt. Detta ställer krav på den kommunala servicen och ekonomin.

Den goda ekonomiska tillväxten i Sverige ger kommunen en god utveckling av skatteintäkterna med cirka fyra procent årligen. Tillsammans med en låg prisökningstakt och rimlig kostnadsutveckling ger detta möjlighet till en säkrad servicenivå och en god ekonomisk grund att stå på för Trelleborgs kommun. Till detta kommer också en positiv prognos för 2005 där helårsresultatet pekar på nära 22 miljoner för skattekollektivet.

I budgeten finns kraftiga satsningar på förskoleverksamheten, om- och tillbyggnad av Granlundaskolan och Pilevallsskolan. Ombyggnaden av Söderslättsgymnasiet fortsätter, både på Nygatan och Bastionskolan. En särskild satsning görs för eleverna på det så kallade IV-programmet. Inom vård och omsorg fullföljs byggandet av ytterligare ett LSS-boende vid Flygelgränd.

Bland övriga de satsningar som görs i budgeten för nästa år kan nämnas en personalstödstjänst vars syfte är att minska sjukfrånvaron bland kommunens personal, ett utökat föreningsanslag för samarbetsprojekt för ungdomar med kommunens föreningar, naturvårdsprojekt, feriearbeten för ungdomar, iordningsställandet av Rådhustorget, utökade resurser till parkverksamheten och trygghetsbelysning.

Totalt uppgår verksamheternas nettokostnader till 1,4 miljarder kronor.

För- och grundskolenämnden svarar för drygt 513 miljoner, gymnasienämnden för drygt 161 miljoner medan Vård och omsorgsnämnden beräknas kosta netto 415 miljoner under nästa år.

Skatteintäkterna uppgår till 1 152 miljoner, en ökning med fyra procent jämfört med tidigare år. De generella statsbidragen beräknas uppgå till 288 miljoner nästa år.

Trelleborg har en egen skattekraft på 90 procent av rikssnittet vilket innebär att kommunen tillförs medel enligt inkomstutjämningssystemet. När det gäller avgiften för LSS, Lagen om särskilt stöd, betalar dock Trelleborg en utjämningsavgift om 28,4 miljoner nästa år. Det är en ökning med nära tjugo miljoner sedan 2004.

Investeringarna för nästa år är beräknade till 233 miljoner kronor, varav 198 miljoner ligger på skattekollektivet. Detta innebär en beräknat upplåningsbehov på ca 125 miljoner kronor 2006.