Mittuniversitetet

Budget och verksamhetsplan för Mittuniversitetet beslutad

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 15:45 CET

Mittuniversitetets styrelse fastställde vid sitt möte den 8 december verksamhetsplan och budget för 2016. De ekonomiska ramarna tillåter en verksamhet på i stort sett samma nivå som 2015. En liten minskning av antalet utbildningsplatser väntas, medan resurserna för forskning ökar.

- Det omställningsarbete som universitetet genomfört de senaste åren för att anpassa verksamheten till ett mindre utbildningsuppdrag har inneburit stora förändringar. Med kommande års budgetprognoser är nu bedömningen att omställningen i stort sett är genomförd, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

Anslaget för grundutbildning under 2016 är 519 miljoner, vilket är en minskning med 13 miljoner kronor jämfört med 2015. Det betyder att utbildningsuppdraget minskar något, men medel från tidigare år har satts av för att kunna kompensera för den väntade neddragningen, de medlen tillförs nu verksamheten under kommande år.

Anslaget för forskning är 231 miljoner kronor under 2016 och det är en ökning med drygt 20 miljoner kronor jämfört med 2015. Den ökningen kommer att stärka universitetets forskning och ge bättre förutsättningar för att bland annat kunna fatta mer långsiktiga beslut.

- Mycket tyder på att forskningsvolymerna vid Mittuniversitetet växer de kommande åren. Det är viktigt att också statens ansvar för utvecklingen markeras genom högre basanslag för forskning. De ramar som sätts i den forskningspolitiska propositionen under 2016 blir av stor betydelse för Mittuniversitetets forskning, säger Anders Söderholm, rektor.

Under 2016 kommer också omlokaliseringen av universitetets verksamhet i Härnösand till Sundsvall att slutföras. Det innebär en betydande förändring av arbetsmiljön för ett större antal medarbetare och arbetet kommer att ges en hög prioritet under året som kommer. Omlokaliseringen kommer också att ställa krav på investeringar under 2016.

Under mötet beslutade styrelsen också om den kommande processen för att rekrytera en ny rektor för Mittuniversitetet efter det att Anders Söderholms förordnande löper ut i april 2017.

- För att skapa förutsättningar för en bra rekryteringsprocess med en god förankring är det viktigt att starta arbetet i tid. Målsättningen är att kunna lämna ett förslag till regeringen om ny rektor för Mittuniversitetet under hösten 2016, säger Peter Nygårds.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.