Stockholms Läns Landsting

Budgetbalans kräver stora förändringar: Skattehöjning, höjda taxor och ändrat vårdutbud

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 12:12 CEST

Stockholms läns landsting måste genomföra både en skattehöjning och avgiftshöjningar under 2004, samtidigt som det sker stora förändringar i verksamheter och vårdutbud. SL-kortet föreslås höjas med 250 kronor till 750 kronor per månad från den 1 mars. Skattehöjningen föreslås bli 35 öre.
Det är innebörden av ett underlag där landstingens tjänstemannaledning presenterar en mängd åtgärder för att Stockholms läns landsting nästa år ska klara kravet på budgetbalans. Med oförändrad verksamhet skulle underskottet bli 3,2 miljarder kronor.

Alla förslag som berör sjukvården har avvägts mot kravet att den medicinska säkerheten för patienterna inte får äventyras. Vissa åtgärder kommer dock att medföra förändringar i vårdutbudet, försämrad tillgänglighet och service, längre resor m m.

Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår bland annat att de båda universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge får en ny gemensam organisation, samt att sjukhusen i Norrtälje och Södertälje omvandlas till närsjukhus. Vidare förslås remisskrav till både specialistvård och sjukgymnastik, samt en minskning av kostnader för läkemedel, vårdavtal och fastigheter.

Landstingsledningen räknar även med att personalkostnaderna ska minska, och utesluter inte uppsägningar. Det har redan införts ett anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal. Även avtalen med privata vårdgivare kommer att ses över.

Genom en sammanslagning av universitetssjukhusen Huddinge och Karolinska skapas en ny organisation för kvalificerad vård, forskning och utbildning. Vissa specialitéer koncentreras till en av de två orterna. Det gäller t ex thorax, som enligt förslaget placeras på Huddinge. Den medicinska laboratorieverksamheten får också en ny fördelning mellan sjukhusen. Viss verksamhet vid ögonsjukhuset S:t Eriks flyttas till lokaler vid Karolinska sjukhuset.

En grundtanke i förslaget från landstingsstyrelsens förvaltning gäller samspelet och rollfördelningen mellan den kvalificerade och högteknologiska specialistvården på de stora sjukhusen, och den öppna specialistvården på närsjukhusen. Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus ombildas till lokala närsjukhus, med s k lättakut dagtid, öppen specialistvård och dagkirurgi.

Akutmottagningarna vid Danderyds Sjukhus, Huddinge och Södersjukhuset anpassas för att också kunna ta emot de patienter från Norrtäljes och Södertäljes upptagningsområde som har behov av mer avancerad akutvård. Samtidigt utvecklas ambulanssjukvården, bl a genom att alla ambulanser bemannas med sjuksköterska, och sjukvårdsupplysningen.

Om förslaget genomförs kommer Stockholms län att ha fem dygnet-runt-öppna akutmottagningar. En av dem, Karolinska sjukhuset, kommer dock enbart att vara tillgäng för ambulanstransporter och patienter med remiss.

Förlossningsverksamheten vid Södertälje sjukhus flyttas till Södersjukhuset, där det sedan tidigare även bedrivs en avancerad neonatalvård.

I tjänstemännens underlag finns bl a även ett förslag om en höjning av SL-kortet med 50 procent, d v s 250 kronor per månad, till 750 kronor. Kollektivtrafiken i Stockholms län bekostas idag till mer än hälften av skattemedel. Månadskortet, som gäller för resa inom hela länet, är idag billigast i landet.

För att klara landstingets ekonomiska kris och åstadkomma en balanserad budget för 2004 föreslås, vid sidan om besparingar och avgiftshöjningar, även en skattehöjning med 35 öre, till 11,97 kronor.

Underlaget har nu överlämnats till landstingspolitikerna, som fattar beslut om 2004 års budget i slutet av november.

Kontaktperson för pressen:
Anders Fridell
Presschef, Stockholms läns landsting
08 – 737 42 02, 070 –737 42 02
anders.fridell@lk.sll.se