Landstinget Halland

Budgeten 2006: Hälsofrämjande arbete och tillgänglighet - viktiga frågor i landstinget inför 2006

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 14:30 CEST

Arbetet med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård är mycket viktigt. Det framgår av landstingets Mål & budget för 2006 som landstingsstyrelsen behandlade i dag. En annan stor fråga är fortsatt satsning på tillgängligheten. Landstingsskatten föreslås bli oförändrad liksom patientavgifterna inom hälso- och sjukvården.

Det är en stark budget som Landstinget Halland upprättat för det kommande året. Ekonomin är i balans, och intäkterna ökar med den ökade folkmängden i Halland. Att vi blir fler hallänningar ställer samtidigt högre krav på hälso- och sjukvården.

Landstinget håller fast vid de långsiktiga målen: God hälsa, nöjda och engagerade invånare, god vård, stark ekonomi och stolta och engagerade medarbetare.

Livsstilsfrågorna
– Hallänningen har en fortsatt god hälsa, men samtidigt ser vi att de stora livsstilssjukdomarna skapar problem även hos oss, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m). Det handlar om tobak, alkohol, motion och matvanor. Om vi ska klara framtidens utmaningar är det viktigt att medborgarna tar ett stort eget ansvar för sin hälsa.

– Bästa möjligheten att påverka människor att tänka över och förbättra sina levnadsvanor finns i det personliga mötet, säger Göran Karlsson (c), landstingsstyrelsens vice ordförande. Vi vill därför satsa brett på att hälsofrågorna blir självklara i det dagliga arbetet, och ge medarbetarna metoder och inspiration till motiverande samtal med de patienter de möter.

Tillgänglighet
– En annan avgörande fråga är tillgängligheten, säger landstingsstyrelsens andre vice ordförande Dan Skantz (s). Hallänningarna måste vara trygga i förvissningen om att de får ”komma till” när de har behov av sjukvården. Ett stort och ambitiöst arbete pågår, och väntetider och köer minskar. Det arbetet måste fortsätta.

Budgeten växer med 200 miljoner
Totalt omsluter Landstinget Hallands budget för 2006 drygt 5,2 miljarder kronor. Det är en ökning från föregående år med drygt 200 miljoner kronor. Fördelningen mellan landstingets olika verksamheter följer i stort tidigare uppgjorda planer, med proportionerliga uppskrivningar, vilket ska ge utrymme för fortsatt utveckling av verksamheten. Därutöver görs några särskilda satsningar:

Länssjukvårdsnämnden får ett extra tillskott på 3,5 miljoner kronor som ska användas till förskrivning av hjälpmedel till funktionshindrade barn, samt till att öka insatserna för barn med neuropsykiatriska diagnoser.
Psykiatrinämnden får extra resurser för att kunna skapa 4-5 akutvårdsplatser i Varberg
Landstingsstyrelsen ska använda 2 miljoner kronor för utbildningsinsatser och projekt kring hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 6 miljoner kronor reserveras för en eventuell översyn av ersättningen till ungdomstandvården samt för en förändring som skulle göra att vissa omfattande infektioner i munhålan räknas som sjukvård istället för tandvård.
300 miljoner investeras
Investeringar på över 300 miljoner kronor föreslås i budgeten. Det handlar bland annat om den fortsatta satsningen på Länssjukhuset, det nya operationsblocket på Sjukhuset i Varberg samt om den satsning som planeras vid Kungsbacka sjukhus. Psykiatrin ska också få mer ändamålsenliga lokaler.

Länssjukvårdsnämnden, som bland annat Hallands båda sjukhus sorterar under, får ytterligare två år på sig att få verksamhet och ekonomi i balans.

Skatt och avgifter oförändrade
Landstingsskatten behålls oförändrad, och är även under det kommande året bland de lägsta i landet. Även patientavgifterna förblir i stort sett oförändrade. Avgifterna för den landstingsdrivna folktandvården och specialisttandvården höjs med 3 procent, vilket motsvarar de löne- och prishöjningar som förväntas under det kommande året.

Dock sänks vissa avgifter för tandimplantat, som har visat sig ligga högt i ett riksperspektiv.

Räknar med plus också 2006
– Det är ett stort och väl utfört arbete på alla nivåer ute i våra verksamheter som gör att vi nu har en budget i balans, säger Mats Eriksson. Vi räknar, när vi lägger budgeten för 2006, med att även nästa år ska sluta med ett överskott. Det behöver vi för att kunna göra extra avsättningar till framtida pensioner.

Sasa Sacipovic (v) ville i ett särskilt yrkande att fem miljoner kronor av landstingets överskott skulle reserveras för särskilda tandvårdande insatser för äldre, som enligt vänsterpartiet inte täcks av bestämmelserna i tandvårdsförordningens §8a. Yrkandet avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt förslag.

För mer information:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-59 56 085
Landstingsdirektör Mona Boström, tfn: 070-35 34 896