Ulricehamns kommun

Budgeten antagen för andra gången

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 14:43 CET

Nästa års budget har klubbats igenom för andra gången. Eftersom det är valår antas kommunens budget nämligen två gånger av både den tidigare och den nytillträdda fullmäktigeförsamlingen.

Samma förslag kvarstod dock. Fullmäktige har alltså åter bestämt att 159 miljoner kronor ska gå till kommunstyrelsens verksamheter, 406 miljoner till barn- och utbildningsnämnden och 350 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden. 49 miljoner avsätts till investeringar. Man pekar inte ut några särskilda investeringar utan lyfte fram ett antal punkter som man ser som viktiga för framtiden. Bland annat ett speciellt bundet anslag för utvecklingsinvesteringar som ska möta behovet av infrastrukturella omställningar. Satsningar på nya bostäder ser man som viktigt liksom att skapa ett parkområde på Järnvägsområdet. Det ska också satsas på arbetskläder inom vård- och omsorgsnämnden och på förskoleplatser i Ulricehamns tätort. Dessutom ska ytterligare medel avsättas till 700-årsfirandet nästa år. Kommunalskatten blir även fortsättningsvis 20:98 kronor. Resultatet beräknas enligt denna budget till 16,4 miljoner.

Socialdemokraterna lade fram ett eget budgetförslag där kommunstyrelsen skulle få 157 miljoner, barn- och utbildningsnämnden 417,5 miljoner och vård- och omsorgsnämnden 353 miljoner kronor.

Efter votering beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. 20 ledamöter röstade enligt socialdemokraternas förslag och 27 enligt kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter avstod från att rösta.

Samtliga ledamöter från socialdemokraterna och vänstern reserverade sig mot beslutet.

Klart med mötesdagar för kommunstyrelsen nästa år
Nu är nästa års sammanträdesdagar spikade. Enligt fullmäktiges beslut blir det kommunstyrelsemöte den:

* 2 januari
* 5 februari
* 5 mars
* 2 april
* 7 maj
* 29 maj
* 25 juni
* 3 september
* 1 oktober
* 29 oktober
* 26 november.

Fullmäktige blir det den 22 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

Nej till rabatterad sophämtning
Det blir ingen rabatt på sophämtningen för inkontinenta. Därmed blev det avslag på kristdemokraterna Lars Linds och Ingela Widells motion.
Ge personer med urininkontinens rabatt på sophämtningen, skrev de till fullmäktige i våras. Men fullmäktige säger alltså nej. Detta med hänvisning till ett yttrande från kommunledningskontoret. Av yttrandet framgår att kommunallagens likställighetsprincip innebär att kommunen måste behandla sina invånare lika. Yttrandet tar också upp problematiken med att det i så fall också finns andra grupper som skulle kunna ha önskemål om rabatterad taxa – exempelvis småbarnsfamiljer med blöjbarn eller de som på grund av funktionshinder eller liknande har svårt att sortera bort förpackningar. Därför, menar kommunledningskontoret, finns det ingen formell grund för att ge rabatt på det sätt som motionen föreslår.

Ingela Widell yrkade att kommunfullmäktige skulle besluta enligt motionens förslag men kommunfullmäktige beslutade alltså att avslå motionen.

Motion om vattenregleringen i Åsunden fick svar
Socialdemokraterna Kjell Andersson och Bengt Klaesson vill förändra vattendomen när det gäller vattenregleringen av Åsunden. Resultatet av motionen blir nu att miljö- och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram en kostnadsberäkning för ett samlat underlag inför ett inriktningsbeslut för kommunen när det gäller Åsundensjöarnas reglering.

Det är två år sedan som Andersson och Klaesson vände sig till fullmäktige för att få kommunen att jobba för att förändra den gällande vattendomen. Idag tillåter vattendomen två meters nivåskillnad och socialdemokraterna vill halvera denna skillnad, eller allra helst ta bort vattendomen helt.
De menar att omständigheterna medför olägenheter för djur- och fågellivet, fiskbeståndet och för boende och besökare. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret delar i stort motionärernas uppfattning och föreslår därför i sitt yttrande att kontoret får i uppdrag att bevaka regleringen.

Kjell Andersson yrkade att kontoret får uppdraget att ta fram ett underlag för ett inriktningsbeslut när det gäller kommunens egen del i ärendet, så att detta är klart när eventuellt ”Vattenråd” bildats. Han vill också att kontoret bevakar frågan om regleringen så att frågan väcks i samband med lämpligt skede i det arbete som sker enligt vattendirektivet, exempelvis i samrådet med det eventuella ”Vattenrådet” för Ätran.

Karl-Eric Nyberg yrkade att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.

Efter votering blev dock beslutet att kontorets uppgift först blir att göra en kostnadsberäkning för underlaget. 30 ledamöter röstade enligt kommunstyrelsens förslag och 19 enligt Kjell Anderssons förslag.

Lars-Erik Josefson lämnar fullmäktige
Lars-Erik Josefson (m) väljer att lämna sin plats som ordinarie ledamot i fullmäktige. Vem som blir hans efterträdare ska nu länsstyrelsen räkna samman.