Justitiedepartementet

Budgeten: Ökade insatser för skyddat boende för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 13:19 CEST

I den budget som överlämnas till riksdagen i dag, föreslår regeringen att ytterligare 100 miljoner kronor ska avsättas åren 2004 – 2006 för fortsatta insatser för skyddat boende m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld.

Bakgrund
År 2002 fick länsstyrelserna i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne regeringens uppdrag att kartlägga behoven av skyddat boende för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Kartläggningarna visade att flera hundra flickor och unga kvinnor de senaste åren sökt myndigheternas skydd från sina anhöriga, att det finns stora brister när det gäller tillgången på platser i skyddat boende, att det behövs utbildning av personal som kommer i kontakt med flickorna och att insatser från olika myndigheter måste samordnas. Det behövs också fungerande nätverk mellan olika myndigheter, trossamfund och frivilligorganisationer för att lösa praktiska problem och bedriva ett effektivt informations- och attitydpåverkande arbete.

I vårpropositionen i år avsatte regeringen 20 miljoner kronor för andra halvåret 2003 för att stimulera bl.a. inrättandet av skyddat boende m.m. för ungdomar som lever under hot från sina nära anhöriga. Merparten av medlen riktades till länsstyrelserna i de tre storstadslänen. De övriga arton länsstyrelserna fick i uppdrag att kartlägga behovet av skyddat boende. Länsstyrelserna ska redovisa sina uppdrag till regeringen i mars 2004. Därefter kommer regeringen att besluta hur de nu föreslagna 100 miljoner kronorna ska användas. De 100 miljonerna fördelas med 40 miljoner kronor vardera för åren 2004 respektive 2005 och 20 miljoner kronor för år 2006.

Vårpropositionen utgör inledningen på en långsiktig satsning för att alla ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld ska kunna erbjudas skyddat boende.Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Eva Lotta Johansson
Dep. sekr.
08-405 13 38

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Caroline Kling
Presskontakt
Miljöpartiet
070-593 19 12