Jämtlands Läns Landsting

Budgetförslag 2004 - Rätt prioriteringar krävs i krav på anpassningar

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 12:40 CET

Idag fredagen den 31 oktober har landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz lämnat sitt budgetförslag till landstingsstyrelsen för beredning. Den ekonomiska situationen inför 2004 är besvärlig - men faktum kvarstår, Jämtlands läns landsting har inte mer pengar till sitt förfogande och måste därför anpassa sig till detta. Landstinget måste göra rätt prioritering för att kunna bibehålla den medicinska säkerheten. De kunskaperna har verksamheten och därför är innehållet i årets budget utformat så att verksamhetsbesluten återförts till sin rätta nivå - förvaltningarna.

- Förslaget till budget för 2004 är ansträngd - det råder det ingen tvekan om. Det är en av orsakerna till att vi driver arbetet med att se över våra verksamheter i projektet Karolina. Jämtlands läns landsting måste prioritera ordentligt både när det gäller uppgifter och resursanvändning - det går inte att göra allt, i Jämtland. De förtroendevaldas uppgift är att besluta om vad vi ska göra i landstinget och vilken inriktning vårt arbete ska ha något som gjorts i samband med landstingsfullmäktiges beslut i juni. Därefter ska verksamheterna fatta beslut om hur man ska klara sitt uppdrag inom befintlig budgetram, säger landstingsdirektör Charlotte Wäreborn Schultz.

* Länssjukvården har till sitt förfogande 1 387,6 miljoner kronor. Landstingsbidraget för riks- och regionvården, som räknats upp med 4 procent, har utökats med 15 miljoner kronor. Under 2004 måste länssjukvården reducera verksamheten med 40 Mkr för att balansera sin budget. I det underlag som fullmäktige så småningom ska fatta beslut om föreslår landstingsdirektören att det inte får innebära försämringar för bröstcanceropererade, hörapparatutprovning, syn/hörhjälpmedel, smärtrehabilitering, öppenvård RHR (Rehabilitering, Hjälpmedel, Reumatologi) och vård i livets slutskede (palliativ vård).

* Enligt landstingsdirektörens förslag kommer primärvårdens landstingsbidrag att uppgå till 351,6 miljoner kronor. En kostnadsreducering på 13,5 miljoner är också föreslaget där landstingsdirektören i huvudsak föreslår vakanshållning och neddragning av tjänster.

* Folktandvårdens landstingsbidrag uppgår till 58 miljoner kronor. Verksamheten har en riktad reducering på 0,8 miljoner varav hälften avser barntandvården. Landstingsdirektören föreslår att tandvårdstaxan ligger kvar på samma nivå som föregående år.

* Länsutvecklingens landstingsbidrag är 100,7 miljoner, verksamhetsreduceringar motsvarande 3,7 miljoner måste genomföras för att hålla sig inom befintlig ram.

- Om landstingets alla verksamheter klarar att hålla sin budget är prognosen för 2004 att vi får ett resultat på cirka 20 miljoner kronor. Då får ingenting hända utöver det vi planerat - på sikt är det en ohållbar situation för vilken organisation eller företag som helst. En långsiktigt hållbar utveckling kräver inte bara att vi har en budget i balans. Landstinget bör långsiktigt bygga upp en buffert med ett årligt överskott motsvarande två procent av omslutningen. Det betyder för närvarande cirka 45 miljoner. Överskottet behövs för att möta förändringar både väntade och oväntade, exempelvis pensionskostnader.

Vi måste säkerställa att vi har en långsiktigt hållbar ekonomi och det arbetet har vi nu påbörjat genom Karolina. Hälso- och sjukvård liksom ett levande närings och kulturliv kommer vi att behöva även bortanför nästa år, säger Charlotte Wäreborn Schultz.

Fakta ruta:
Styrelsen sammanträder den 10 november och lämnar ett förslag till beslut till fullmäktige. Beslutet om 2004 års budget fastställs vid fullmäktige den 26 november.

För ytterligare information:
Charlotte Wäreborn Schultz, landstingsdirektör, Tel: 070-588 75 42
Marianne Ottosson, landstingsekonom, Tel: 070-664 66 71