Trosa

Budgetförslag 2016: Tryggare hemgång

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 11:25 CEST

Medborgare i åldern 65-79 år ökar och trenden har pågått under flera år. Det ställer krav på att skapa goda förutsättningar för att kunna stödja den enskilde i dennes hem. Det betyder också att behovet av en alltmer kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård ökar. För att möta upp utvecklingen föreslås i budget 2016 0,8 Mkr till arbetet med att säkerställa att personer med förmågan att bo kvar hemma ska ha möjlighet till det även om omsorgsbehovet blir större.

”Genom att lägga resurser på olika insatser som skapar förutsättningar att hjälpa individer att bo kvar hemma, kan fler vara självständiga och känslan av livskvalitet för den enskilde ökar. Detta är viktiga satsningar” säger Martina Johansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Tryggare hemgång inleddes på prov under 2013 för att skapa trygghet efter sjukhusvistelse/korttidsvistelse. Genom att erbjuda individuellt stöd i hemmet möjliggörs kvarboende i det ordinarie bostadsbeståndet och en större valfrihet/livskvalitet för den enskilde. Under 2016 kommer detta arbete utökas med olika insatser bland annat genom att förstärka kompetensen inom biståndshandläggningen.

”Det är en satsning som ligger helt rätt i tiden med tanke på den demografiska utvecklingen och ger oss i förvaltningen förutsättningar att lägga energi där behovet är som störst. Men framförallt står satsningen för ett salutogent synsätt som innebär att fokus läggs på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa och välbefinnande! Ett fokus somjag tror är mycket värdeskapande för såväl dem vi är till för, som för oss som arbetar inom vård och omsorg”, kommenterar Kajsa Fisk, vård- och omsorgschef.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budget 2016 17 juni­­.

För mer information:

Martina Johansson (C)
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
Tfn: 070- 662 19 63

Kajsa Fisk
Vård- och omsorgschef
Tfn: 070-633 21 15