Riksgäldskontoret

Budgetöverskott blir 112 miljarder 2007 i ny prognos

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:33 CET

Den svenska ekonomin är i en robust tillväxtfas och statsfinanserna stärks ytterligare jämfört med vår föregående prognos. För 2007 räknar vi med ett budgetöverskott på 112 miljarder kronor, dvs. ett negativt lånebehov. Förstärkningen jämfört med novemberprognosen beror till stor del på ökande skatteinkomster. Nästa år beräknas konjunkturen vara fortsatt stark, även om en viss avmattning leder till att överskottet minskar till 82 miljarder kronor. Prognoserna innefattar försäljningsinkomster på 50 miljarder kronor per år. De förväntade försäljningsinkomsterna gör att prognososäkerheten är extra stor.

Statsskulden minskar till 1 146 miljarder kronor i slutet av 2007 och till 1 065 miljarder kronor i slutet av 2008. Det motsvarar cirka 38 respektive 34 procent som andel av BNP. Det finansiella sparandet för staten, som inte påverkas av försäljningsinkomster, beräknas båda åren uppgå till omkring 50 miljarder kronor.

Upplåningen i de flesta instrument kommer att minska. Emissionsvolymen i nominella statsobligationer minskas till 2 miljarder kronor per auktion från och med den 7 mars. Så vitt vi nu kan bedöma kan denna emissionsvolym behållas även under 2008.

Vi gör omkring hälften av obligationsupplåningen i den tioåriga löptiden. Därutöver räknar vi med att göra enstaka emissioner i två- och fjortonårssegmentet, och resterande emissioner i den femåriga löptiden. En ny tioårig obligation med förfall 12 mars 2019 introduceras den 21 november 2007.

Statsskuldväxelupplåningen beräknas minska med 17 miljarder kronor under 2007 jämfört med 2006. Det är en följd av det minskade lånebehovet. Vi räknar med att göra swappar motsvarande ca 30 respektive 40 miljarder kronor under 2007 och 2008.

Realobligationsupplåningen beräknas även fortsättningsvis motsvara 5-10 miljarder kronor i årstakt. Under 2007 kommer investerarna att erbjudas fortsatta byten av realobligationerna 3101 och 3001.

Riksgälden amorterar sedan årsskiftet 40 miljarder kronor i årstakt på valutaskulden. Valutaupplåningen beräknas uppgå till motsvarande 10 miljarder kronor under 2007 och 2008.

Frågor om lånebehovet besvaras av:
Tord Arvidsson, analytiker, tel: 08 613 47 53
Håkan Carlsson, analytiker, tel: 08 613 47 33

Frågor om finansieringen besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, tel: 08 613 47 82