Europaparlamentet

Bulgariens och Rumäniens förestående anslutning

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:41 CET

En månad före Bulgarien och Rumäniens anslutning den 1 januari 2007 till EU framför Europaparlamentet några sista uppmaningar till rådet och de berörda medlemsstaterna i syfte att garantera att allt förflyter på bästa sätt.


Parlamentet antog med bred majoritet det båda betänkandena av Geoffrey VAN ORDEN (EPP-ED, GB) om Bulgariens anslutning och av Pierre MOSCOVICI (PSE, FR) om Rumäniens anslutning.

Bulgarien
När det gäller Bulgarien välkomnar parlamentet anslutningen den 1 januari, även om det fortfarande finns områden där mer återstår att göra. Betänkande antogs med 505 röster för, 65 emot och 36 nedlagda. Ledamöterna yrkar på maximal öppenhet och insyn inom alla sektorer, en rigorös tillämpning av alla åtgärder som syftar till att utbilda utredare inom polisväsendet, bättre samordning inom korruptionsbekämpningen och stärkande av inspektionsverksamheten inom den offentliga förvaltningen. Det krävs också ytterligare satsningar inom polisen för att bekämpa den organiserade brottsligheten, korruptionen, drog- och människohandeln.

Andra områden som parlamentet tar upp är förhållandena på vissa barnhem och annan institutionell vård, samt skyddet av minoriteter. Ledamöterna välkomnar för övrigt de framsteg som uppnåtts när det gäller handel med levande djur och djurskyddet i allmänhet, i synnerhet när det gäller transport av levande djur och omständigheterna vid slakt.

När det gäller ekonomiska frågor pekar ledamöterna på att det fortfarande finns dolda hinder för utländska investeringar. Den bulgariska regeringen uppmanas at vidta åtgärder för att skapa ett positivt investeringsklimat. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet och kommissionen att se till att Bulgarien uppfyller sina åligganden när det gäller datumet för stängning av enheterna 3 och 4 i kärnkraftverket i Kozloduy. Parlamentet uppmanar EU‑institutionerna att hålla sina löften när det gäller finansieringen på 210 miljoner EUR till Bulgarien under perioden 2007–2008 för stängning av kärnkraftverket i Kozloduy.

Rumänien
Rumäniens anslutning välkomnas också med 542 röster för, 41 emot och 27 nedlagda och ledamöterna framhåller de betydande framsteg som uppnåtts på mycket kort tid. Landet uppmanas emellertid att hålla uppe andan i reformprocessen. Parlamentet anser vidare att EU:s övriga medlemsstater bör öppna sina gränser för rumänska arbetstagare.

Parlamentet anser att påtagliga framsteg gjorts när det gäller situationen för minoriteter, men yrkar på att planerade lagar om minoriteters rättigheter ska antas snarast och på att ytterligare ansträngningar görs för att förbättra skyddet för minoriteter, barn och förståndshandikappade. När det gäller romer uppmanas de rumänska myndigheterna att konsolidera de reformer som inletts och se till att erforderlig finansiering avsätts. När det gäller den ungerska minoriteten rör nödvändiga förbättringar främst utbildningsmöjligheter. Parlamentet noterar också att kommissionen pekar på behov av ytterligare framsteg när det gäller kampen mot korruption, förmågan att hantera och väl utnyttja jordbruksstöden och den faktiska tillämpningen av EU:s lagstiftning i fråga om livsmedelssäkerhet. Rumänien måste också göra ytterligare ansträngningar för att återlämna egendom som konfiskerades av kommunistregimen och förbättra sitt miljöskydd, där parlamentet särskilt omnämner gruvverksamheten i Roisa Montana.

Ledamöterna insisterar slutligen på sina krav att vederbörligen involveras i övervakningen av Rumäniens och Bulgariens fortsatta framsteg.Ref.: 20061129IPR00711
Kontakt:
Pernilla JOURDE
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)