Miljödepartementet

Bullerriktvärden vid bostadsbyggande ska utredas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 12:49 CET

Regeringen gav idag Boverket i uppdrag att ta fram underlag för hur
riktvärden för buller från väg- och järnvägstrafik ska användas när nya
bostäder planeras.

De nuvarande riktvärdena är svåra att tolka. Behovet av riktlinjer är
stort när det gäller vilka faktorer man ska ta hänsyn till och hur
olika intressen ska vägas mot varandra i samband med komplettering av
bostadsbebyggelsen i städernas centrala delar. Uppdraget till Boverket
har som syfte att ta bort dessa oklarheter. Det är också viktigt att
tillämpningen av riktvärdena inte leder till några nya bullerproblem
och inte heller gör det svårare att uppnå miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö.

De aktuella riktvärdena för buller har behandlats av riksdagen men är
inte några rättsligt bindande normer. Hänsyn ska tas till lokala
faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Det är i
första hand kommunerna som ska tillämpa riktvärdena.

Uppdraget ska ske i samråd med Socialstyrelsen, Banverket, Vägverket,
Naturvårdsverket och Svenska Kommunförbundet och redovisas senast den
30 september 2004.

Regeringen har i dag också beslutat att avslå Stockholms kommuns och
byggherrens överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva den del
av kommunens detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga bostäder
i kvarteret Stuten, Stockholm.

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Ivar Frostenson
Kansliråd
08-405 35 32