Svenska Bussbranschens Riksförbund

Bussbranschen vill införa en supermiljöbuss-premie

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 14:58 CEST

I den budget som finansminister Anders Borg presenterade idag föreslås införandet av en ny supermiljöbilspremie. Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, föreslår att regeringen utvidgar reformen och även inför en supermiljöbusspremie för att påskynda elektrifiering av busstrafiken.

Regeringen föreslår i budgeten införandet av en ny supermiljöbilspremie; vid inköp av bilar som släpper ut minimalt med koldioxid utgår en premie om 40.000 kronor per bil. För att påskynda elektrifieringen av busstrafiken bör även en ”supermiljöbusspremie” införas för bussar som drivs med el. Denna supermiljöbusspremie borde vara på cirka 400.000 kronor per buss för att motsvara premien för personbilar.

– Det är viktigt att Sverige utvecklar demonstrationsprogram för elbussar och satsar på energieffektivisering av bussflottan. Regeringen avser att återkomma med ett detaljerat förslag under 2011 om vilka fordon som premien kommer att omfatta. BR hoppas naturligtvis att även bussar kommer att omfattas av en supermiljöbusspremie, säger BRs förbundsdirektör Anna Grönlund.

I övrigt märks det tydligt att det är en krisbudget som Anders Borg presenterar. Budgeten föreslår endast några enstaka åtgärder för att skapa bättre villkor för entreprenörer, åtgärder som knappast berör bussbranschen.

Regeringen gör i budgeten ytterligare satsningar på regelförenkling för företag. Men samtidigt med dessa satsningar föreslås nya regler inom transportsektorn, exempelvis med Transportstyrelsens förslag till sanktioner för kör- och vilotider, som innebär ännu mer regelkrångel och administrativa kostnader för bussföretagen. Läs mer i det remissyttrande som BR med flera skickade till Transportstyrelsen i veckan. I verkligheten går utvecklingen åt motsatt håll med än mer regelkrångel.

Inte heller görs det några ytterligare infrastrukturinvesteringar för väg och kollektivtrafik, än vad som tidigare beslutas.

– Regeringens budget uppvisar en påfallande brist på tillväxtstärkande satsningar på framtidens kollektivtrafik. Detta trots att regeringen betonar kollektivtrafikens betydelse och statens viktiga roll för att skapa förutsättningar för kollektivtrafikens utveckling, säger Anna Grönlund.

Mer information:


Anna Grönlund, förbundsdirektör BR, 073-648 72 02
Helena Gibson Ek, informationsansvarig på BR, 070-648 24 00

Svenska Bussbranschens Riksförbund, BR, är branschorganisationen för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver yrkes­mässig verksamhet. BR företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. BRs 400 medlemsföretag bedriver alla former av busstrafik och anordnar resor inom och utanför landets gränser. Med mer än 20 000 anställda och 11 000 bussar är vi till­sammans ryggraden i Sveriges person­transportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se