Kristdemokraterna, KD

Bygg fler trähus i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:43 CET

– I princip all nybyggnation av flerbostadshus sker idag i betong. Det
finns inget som hindar att kommunen anvisar lämpliga markområden för
trähusbebyggelse, så att de av tradition starka inslagen av trähus i
Göteborg inte går förlorad på grund av rådande betongfundamentalism.

Det säger Jan H Nilsson, kristdemokraterna, i en motion till Göteborgs
kommunfullmäktige.

– Flerbostadsbyggandet i Göteborg har sedan länge inriktats på byggnader i
betong med putsade fasader, tegel och olika skivmaterial. Ofta är det en
modeinriktning eller trend som styr utförandet och de senaste
flerbostadsprojekten, som planeras i Göteborg, domineras av glas och
betong och mörka fasader. Det är trist att dessa tillfälliga trender ges
ett sådant utrymme som nu planeras, säger Jan H Nilsson.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.

För mer information:

Jan H Nilsson (kd)
Ledamot kommunfullmäktige
tel. 031-41 31 00
mobil. 0734-41 31 72

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare
tel. 031-61 28 05
mobil. 0707-64 28 05

www.goteborg.kristdemokraterna.se

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Motion om att utveckla trähusbyggandet till flerbostadshus i flera
våningar.

Flerbostadsbyggandet har, alltsedan Göteborg slutade bygga
landshövdingehus, inriktas på byggnader i betong med putsade fasader,
tegel och olika skivmaterial. Ofta är det en modeinriktning eller trend
som styr utförandet och de senaste flerbostadsprojekten, som planeras i
Göteborg, domineras av glas och betong där fasaden i flera områden kommer
att erhålla en mörk eller tom svart färgstruktur. Det är tveksamt om dessa
tillfälliga trender bör erhålla den volym som nu planeras.

Trä är - till skillnad mot betong - ett naturligt byggnadsmaterial som i
första hand används inom småhusbyggandet. Men trä är också ett
eftertraktat och miljömässigt bra material som med fördel kan användas
även vid byggnation av flerbostadshus i flera våningar. Sverige är också
en av världens främsta skogsnationer med ett väl upparbetat
kunskapskapital inom skogs- och sågverksindustrin.

Göteborg bör med sin närhet till havet – där trähus traditionellt haft en
stark ställning – planera för ett antal trähusprojekt. I något fall kan en
bebyggelse inriktas på 2000-talets arkitektur men det bör också finnas
förutsättningar att ta tillvara de trähustraditioner som nu finns i våra
kustområden. Bebyggelsen på Hedvigsholmen i Marstrand är ett exempel på
hur flerbostadshus på ett föredömligt sätt anpassats till kultur och
bebyggelsetraditioner.

En stadsmässig trähusbebyggelse i flera våningar skall också syfta till
att utveckla ett industriellt trähusbyggande där prefabricering och
distributionsformer utgör viktiga element. Projekten bör också skapa
möjligheter för forskning och utveckling som omfattar hela byggprocessen,
från planering till drift och underhåll, inom träbyggande.

Ett projekt med denna inriktning förutsätter ett nära samarbete mellan
kommunen och berörda aktörer, som är intresserade av att utveckla
trähusbyggandet. Arkitekttävlingar kan med fördel anordnas för att nå ett
bra resultat. Men det är också av stor betydelse att medborgarperspektivet
involveras på ett tidigt stadium i projekten.


Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdraga till byggnadsnämnden och fastighetsnämnden att anvisa
lämpliga markområden för trähusbebyggelse samt vidtaga de åtgärder i
övrigt som krävs för att genomföra ett antal trähusprojekt med den
inriktning som redovisats i motionen.

Göteborg den 10 oktober 2006

Jan H Nilsson, Kristdemokraterna