Vadstena kommun

Bygg- och miljönämnden kallas till sammanträde

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:26 CET

Plats och tid: Kommunhuset, Vävaren, tisdag 2007-02-13, kl 08.00

Under mötet åker vi och besiktar några fastigheter som är av intresse på dagordningen.
Syn kommer att ske på Altorp 1:3, kl. 10.15
Nyby 1:9 ca kl 11.00
Boxen 4 ca kl 11.30
samt Asylen och Vadstena 2:1 (järnvägsområdet) ej tidsatt

Pressen informeras tisdag 2007-02-13, kl. 15.00 (tiden är preliminär – vi hör av oss under förmiddagen för närmare info om tid).

OBS ärenden markerade med fet/kursiv stil är myndighetsärenden och ej offentliga

1. Godkännande av föredragningslistan.
2. Ersättare, justering och jäv.
3. Miljö- och hälsoskyddsärenden
3.1 Uppföljning av verksamhetsplan 2006
3.2 Förslag på verksamhetsplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet avseende miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen, tobakslagen samt smittskyddslagen under 2007
3.3 Anmälan enligt 38§, punkt 4 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om ett gruppboende på fastigheten Klakhagen 1, Vadstena kommun
4. Remisser
4.1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Kronoängen 2 i Vadstena kommun
5. Delegeringsärenden
6. Kännedomsärenden
7. Bygglov
7.1 Asylen 10, ändrad användning av kontorslokaler
7.2 Bondorlunda 2.7 och 4:1, vindkraftverk, skrivelse från regeringen
7.3 Börstad 11:1,vindkraftverk, återtagande av lov
7.4 Härolden 4, flyttning av skylt
7.5 Medhamra 1:1, vindkraftverk
7.6 Stavlösa 15:1 uppförande av vindkraftverk
7.7 Sippan 11, parkeringsplats
8. Förhandsbesked
8.1 Gäddan 1-etablering av affärslokaler
8.2 Vadstena 4:44- intresseanmälningar nybyggnad av hotell- flerbostadshus
8.3 Arbetaren 28, utfart för carport
9. PBL kap 10-ärenden
9.1 Altorp 1:3 – ovårdad tomt. Syn kl 10.15
9.2 Boxen 4, syn på plats
9.3 Nyby 1:9, syn på plats
9.4 Tuledet 2, överklagat beslut
9.5 Asylen, ovårdat upplag
9.6 Vadstena 2:1 (järnvägsområdet), ovårdat upplag
10. Delegeringsärenden
11 Kännedomsärenden
12. Remisser
12.1 Kommunstyrelsen, översyn av områden av riksintresse för vindkraft
12.2 Uppförande av vindkraftverk, Lagmansberga 6:1, Mjölby kommun
13. Planärenden

13.1
Pågående och planerade planärenden –information om status och planförfarande
13.2 Värdshuset 1, GC-väg - godkännande för antagande
13.3 Klosterängen 2-4 - godkännande för utställning
13.4 Hamn- och slottsområdet m.fl. - uppdrag
13.5 Helgeandsgården 4 – godkännande för utställning
13.6 Tyskeryd 1:13 – ändring i plan
13.7 Hallen och Burskapet - detaljplan
13.8 Information från Boverket
13.9 Områdesbestämmelser för vindkraft inom översiktsplanens område 6:2, fastigheterna Ringstholmen och Stavlösa.
Laga kraft
14 Fastighetsärenden
14.1 Information om avslutade förrättningar.
15 Allmänna ärenden
15.1 Ekonomirapport
15.2 Personalärenden
15.3 Uppföljningslista
15.4 Ledamots utbildning/litteratur
15.5 Verksamhetsplan/årsrapport
16 Information
Brev till BMN gällande faktura för nybyggnadskarta

Välkomna!

Gary Sparrborn
Bygg- och miljönämndens ordförande