Motormännen

Bygg trafikled under Nationalstadsparken

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:51 CET

Trafiksystemet i Stockholmregionen behöver förstärkas med en ny vägförbindelse mellan de södra och norra delarna. En vägtunnel under nationalstadsparken är det bästa alternativet, anser Motormännens Riksförbund i ett remissvar.

Vägverket presenterar i sin förstudie, Östlig förbindelse, tre alternativa förslag för att förstärka de framtida förbindelserna mellan de södra och norra delarna. Motormännens Riksförbund är övertygat om att det är en vägtunnel under nationalstadsparken som är det bästa alternativet.

- Enligt vår uppfattning medför inget alternativ så stora avlastningar av innerstaden och så stora miljövinster som detta alternativ, säger Maria Spetz, VD på Motormännens Riksförbund.

Motormännens Riksförbund har sedan länge tagit ställning för en komplett ringled. För att knyta samman Södra och Norra länken behövs en ny vägförbindelse placerad öster om staden.

- Detta är ett av de absolut viktigaste infrastrukturprojekten i Stockholmsregionen. Denna östliga förbindelse behövs inte minst för den kraftiga expansion som förutses för Nacka/Värmdö-området, samtidigt som förbindelsen i sig är en förutsättning för regionens tillväxt på den östra sidan.

Den östliga förbindelsen skulle ge unika möjligheter till ett trafiksaneringsprogram för Stockholms innerstad. Idag går 170 000 fordon/dygn rakt genom Stockholms medeltida stadskärna. Stora delar, minst hälften, kommer enligt gatukontorets beräkningar att använda en östlig förbindelse för sin färd.

- Från Motormännens sida är vi införstådda med att en vägtunnel under nationalstadsparken, i vissa moment under byggnationen, kommer att påverka parken. Det gäller främst vid tunnelmynningarna men vi förutsätter att största möjliga miljöhänsyn tas. En tunnel här är det bästa och ekonomiskt fördelaktigaste alternativet, säger Maria Spetz.

Motormännens Riksförbund - Informationsenheten - Tel 08-690 38 00