Teaterförbundet

BYGG UPP ISTÄLLET FÖR ATT RIVA NER!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 17:15 CET

KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – som företräder 18 medlemsorganisationer med ca 30.000 enskilda medlemmar inom bild/ord/ton/scen/media, har bl a till uppgift att arbeta för förbättring av ekonomiska och sociala villkor för yrkesverksamma upphovspersoner och utövande konstnärer, så att dessa ges möjlighet att leva av sin skapande verksamhet bl a genom att ersättningsnivåerna för konstnärligt arbete höjs. KLYS verkar också som opinionsbildare, idé- och utvecklingsbank samt initiativtagare till kulturpolitisk debatt och seminarier, allt detta i vetskap om att allvarliga hot mot ett rikt och levande kulturliv slår inte bara mot enskilda konstnärliga yrkesverksamma utan också motverkar bredd och pluralism på kulturområdet.

Den nya regeringen och dess kulturminister har vid ett flertal tillfällen sagt sig vilja åstadkomma förbättrade möjligheter för kulturutövare att leva på sitt skapande och har nu en unik chans att gå från ord till handling. Men hittills har det mest varit vackert tal och en del brutna löften och främsta handlingskraften har lagts på att direkt försämra arbetsmarknadspolitiken för våra yrkesverksamma konstnärer/utövare.

KLYS uppmanar regeringen att snarast redovisa utlovade kompensatoriska åtgärder i förhållande till förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen, framlägga en plan för att genomföra de konkreta förslag till åtgärder för att förbättra de sociala villkoren för konstnärliga yrkesutövare som Anders Forsman lämnade i sin utredning ”Konstnärerna och trygghetssystemen” (2003) samt inleda en översyn av tredje kapitlet upphovsrättslagen i syfte att stärka upphovsmannens och den utövande konstnärens ställning som avtalsslutande part.

KLYS uppmanar vidare regeringen att ta del av det norska exemplet på kulturpolitik med dess nya kulturlag, som en av många bra nyheter. Den norska kulturlagen innebär att kulturen blir grundlagsfäst och syftet är att ge kultursektorn ytterligare tyngd och status samt markera att alla offentliga myndigheter har ett gemensamt ansvar för att skapa ett brett kulturutbud tillgängligt för alla. Den är enkel och översiktlig, utan detaljerade bestämmelser om prioriteringar, ekonomi eller organisation och väcks mot bakgrund av diskussioner om ansvarsfördelning för kultur mellan stat, regioner och kommuner, men relaterar också till den nya UNESCO-konventionen till skydd för kulturell mångfald som även Sverige nyligen undertecknat.

KLYS vill dessutom ha en öppen dialog med kulturdepartementet inför tillsättande av den kulturpolitiska utredning som kulturministern snart ska ge direktiv till. Detta för att en framtida kulturpolitik skall ta vara på kulturens utvecklingskraft och konstutövarnas engagemang, lyfta fram kulturens och konstnärens roll i samhället, verka för stark yttrandefrihet inom samtliga konstnärliga medier, värna konstnärlig integritet och armlängdsprincipen samt mångfald lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För KLYS nämndmöte den 5 februari 2007


Karin Enberg
Ordförande KLYS