Sveriges Byggindustrier

Byggandet: Sakta framåt

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:05 CEST

Läget på den hårt drabbade svenska byggmarknaden har förbättrats. Detta visar en ny konjunkturbedömning från Sveriges Byggindustrier (BI). Bostadsbyggandet verkar ha repat sig efter en svag period. De tidigare vaga planerna på offentliga anläggningsinvesteringar har blivit allt mer konkreta. För kontorsbyggandet och den offentliga sektorns lokalbyggande ser de närmaste åren däremot fortsatt kärva ut.

- Vi är försiktigt optimistiska om den framtida utvecklingen på byggmarknaden, säger Peter Stoltz, prognoschef vid BI. Bakom den förändrade bedömningen ligger delvis en upprevidering av prognosen för bostadsbyggandet, framförallt för 2004. Den viktigaste förklaringen till det förbättrade läget står dock att finna i det offentliga anläggningsbyggandet, som väntas öka starkt under både 2004 och 2005.

Styrräntan är för närvarande låg och enligt BI:s ekonomer väntas inte några höjningar under året. Därefter ligger en penningpolitisk åtstramning i korten. Även de långa räntorna förutses öka markant under prognosperioden.

- Risken för ett allmänt prisfall på bostäder till följd av den förväntade ränteuppgången är liten, säger Peter Stoltz. Våra beräkningar tyder på att bostadspriserna kan stabiliseras på dagens nivåer även vid en förhållandevis kraftig ränteuppgång.

Den förvånande snabba ökningen av flerbostadshusbyggandet under slutet av förra året berodde sannolikt på att projekt som tidigare beviljats bygglov, men skjutits upp, då började byggas. Det skedde med andra ord ett slags lageravveckling.

- Utvecklingen av antalet beviljade bygglov tyder på att fjolårets snabba uppgång inte kommer att fortsätta i år, säger Peter Stoltz. Småhusbyggandet ökade snabbt under 2003 och uppgången väntas fortsätta i år.

Enligt BI:s ekonomer går det offentliga anläggningsbyggandet in i en kraftigt expansiv fas. Om de planerade projekten påbörjas enligt tidtabell kommer det betydande tillskott till anläggningsmarknaden under 2004 och 2005. De politiska planer som tidigare presenterats har innehållit många oklarheter. En hel del av dessa frågetecken har nu rätats ut. Bland annat kan finansieringen betraktas som klar. Den faktor som kan leda till att igångsättningen fördröjs är de olika typer av miljöprövningar som ska genomföras.

Industrin väntas öka sina bygginvesteringar under 2005. Det privata lokalbyggandet tyngs av stora vakanser och svag sysselsättningsutveckling. Även handelns investeringar går in i en lugnare fas. De offentliga lokalinvesteringarna fortsätter att minska i år bl.a. på grund av pressade finanser.

Den förbättrade byggmarknaden leder till att arbetsmarknadsläget förbättras under 2005. För 2004 väntas sysselsättningen i branschen dock minska med 2 000 personer.

BI:s ekonomer räknar med att den svenska ekonomin, efter en mild lågkonjunktur, nu åter är tillbaka på sin långsiktiga tillväxtbana. BNP väntas öka med 2,5 procent under både 2004 och 2005. Återhämtningen leder dock inte till någon förbättring av arbetsmarknadsläget i det korta perspektivet.


För kompletterande information ring

Peter Stoltz, prognoschef 08-698 58 67 eller 0709-25 58 67
Lars Jagrén, chefekonom, 08-698 58 62 eller 0708-33 58 68