Sveriges Byggindustrier

Byggen utan dödsolyckor

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 08:59 CEST

Svensk Byggnäring har i dag lämnat över en avsiktsförklaring till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström där man förklarar att ingen medarbetare ska förolyckas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. - Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt tillsammans för sunda och säkra arbetsplatser utan dödsolyckor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för Svensk Byggnäring.

För att nå nollvisionen ska branschens kunskaper och kompetens ökas inom arbetsmiljöområdet och attityderna till säkerhetsfrågor ska förbättras hos företagsledning och arbetstagare. Alla aktörer i byggprocessen ska förmås att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar.

- Jag är imponerad av det ansvar som den svenska byggbranschen tar. Det är såvitt jag vet första gången som branschen genomför en sådan här manifestation och jag gratulerar till det initiativet, sa Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister, när hon tog emot avsiktsförklaringen.

Olycksfrekvensen ute på byggarbetsplatserna har sjunkit stadigt under en lång tid av år men ligger ändå på en för hög nivå. Antalet anmälda olyckor är cirka 1 800 stycken per år. Anmälda belastningsskador ligger på historiskt låga nivåer på cirka 280 stycken per år.

- De senaste tre åren har vi sett en nedåtgående trend när det gäller dödsolyckorna. 2010 var det nio personer som omkom, 2011 var det sju stycken och 2012 var det sex stycken. Hittills i år är det två personer som omkommit. Vi ska fortsätta vårt arbete tills vi har kommit ner till noll, säger Ola Månsson.

Nu pågår ett arbete för att alla medarbetare på byggarbetsplatser ska vara grundutbildade i arbetsmiljö och säkerhet. Särskilda kompetenskrav kommer att ställas på alla som arbetar på väg och järnväg med de speciella risker som finns där. Fler hjälpmedel i form av mallar, checklistor, rutiner och instruktioner tas fram. Utredningar och erfarenheter från olyckor i byggbranschen kommer att spridas.

-  Vi vill också att man från regeringen stödjer en utveckling av Arbetsmiljöverket för att kunna prioritera oanmälda platsbesök på de oinhägnade mindre arbetsplatserna, säger Ola Månsson.

Ungdomar är en viktig grupp när det handlar om säkerhet. Därför vill byggbranschen ha arbetsmiljö och säkerhet som obligatoriskt ämne i skolan och en förbättrad överlämning mellan skolan och byggföretagen. Branschen ska se till att ungdomar får en bättre introduktion och handledning på byggarbetsplatserna.


För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Svensk Byggnäring består av 13 bransch- och arbetsgivarorganisationer som representerar olika delar av byggsektorn: Byggmaterialindustrierna • Elektriska Installatörsorganisationen EIO • Glasbranschföreningen • Maskinentreprenörerna • Målaremästarna • Plåtslageriernas Riksförbund • Svensk Betong • Svenska Teknik&Designföretagen • Svensk Ventilation • Sveriges Bergmaterialindustri • Sveriges Byggindustrier • Trä- och Möbelindustriförbundet • VVS Företagen 

 www.svenskbyggnaring.se