Hallands Konstmuseum

Bygglov beviljat för Hallands Konstmuseum

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2017 12:19 CET


Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har beviljat bygglov för den planerade om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum. Därmed går nu projektet vidare.
- Under hösten har området förberetts för etablering och det känns fantastiskt skönt att vi nu nått fram till den spännande byggfasen. Enligt plan tar vi det första spadtaget i början på januari för att 2019 slå upp dörrarna till ett nytt museum, säger museichef Magnus Jensner.

Tillgänglig mötesplats

Hallands Konstmuseum ligger intill Norre Katts park i Halmstad. Utöver renovering av den befintliga byggnaden tillkommer en utbyggnad med huvudentrén vänd mot staden och parkområdet intill Nissan.
- Tillgänglighet har varit ett styrande ledord och vi är mycket nöjda med arkitekternas utformning fortsätter Jensner. Med en inbjudande omgivning, entré och byggnad hoppas vi att fler hittar till denna vackra plats i centrala Halmstad.

Den öppna entréhallen är en del av den nya byggnaden på totalt 1 700 kvadratmeter. Här finns reception, museets butik och ett café med uteservering och utsikt över vattnet. Intill caféet ligger en hörsal och vid behov kan väggen däremellan öppnas och lokalerna slås samman beroende på arrangemangets art. Föredrag är ett exempel, lunchkonserter ett annat som, enligt Jensner bidrar till att stärka rollen som mötesplats.

Ökad säkerhet

Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från entréhallens generösa dagsljusinsläpp har de en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att museet kan visa konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också en verkstad för internt bruk, nytt konstmagasin och ett fotomagasin med kontrollerade klimatförhållanden.

Klimatsmart och varsam renovering

När det befintliga museet byggdes på 1930-talet planerades plats för två anställda, en museichef och en vaktmästare som också hade sin bostad i huset. Sedan dess har museets personal ökat i antal. En omdisponering av de två nedre våningarna gör det nu möjligt att för första gången samla alla anställda under ett och samma tak. Renoveringen av den äldre byggnaden sker varsamt och innefattar energibesparande åtgärder samt bättre klimat- och ljusförhållanden i utställningslokalerna. På övre våningsplan planeras en permanent ateljé för pedagogisk verksamhet och rummet som tidigare rymt museets café och butik blir till bibliotek och möteslokal.

Ny samlingsutställning
- Biblioteket kan betraktas som en knutpunkt eller hubb för våra samlingar. Utöver en pågående digitalisering görs både konstverk, litteratur och annat material mer lättillgängliga i bättre anpassade lokaler för både forskare och en intresserad allmänhet, säger Jensner och poängterar att samlingarna är en central del i museiverksamheten. Utifrån bildkonst, konsthantverk och föremål pågår just nu arbetet med en ny samlingsutställning, tänkt att presenteras på hela plan två i den nyrenoverade byggnaden. Utställningen går under arbetsnamnet ”Gränsland” – ett mångtydigt begrepp som bjuder in till frågeställningar kring lokala uttryck, Hallands geografiska läge och yttre influenser ur ett såväl dåtida som samtida perspektiv. Begreppet kan, i fysisk mening, kopplas historiskt till den danska tiden, men också till betydande lokala insatser inom konströrelser som surrealism, ”den öppna formen”, situationism och experiment inom fotografin.

Konstnärer i samarbete med landskapsarkitekten
Om- och tillbyggnadsprojektet innefattar också i ett första skede parkområdet runt museet.
- Tack vare medel ur Svea Larsons donationsfond kan vi samverka direkt med ett antal konstnärer som just nu arbetar med förslag till delar i projektet. Dessa kommer i sin tur att bli helt integrerade med det nya museet, och därmed tillföra unika konstnärliga kvaliteter, berättar Jensner och avslutar med att sammanfattningsvis lyfta fram visionen kring det nya museet; en förnyad gestaltning av en besöks- och mötesplats för konst och kultur, som kännetecknas av tillgänglighet och en integrerad helhet ur ett användarperspektiv, som på ett självklart sätt redovisar flödet genom byggnaden mot museets olika målpunkter.

- Den här satsningen bidrar ytterligare till att stärka Halmstads kommuns vision och mål att vara en konst- och kulturstad med nationell och internationell ryktbarhet. För att nå målet behövs flera starka aktörer i staden, säger Karolina Peterson, avdelningschef, upplevelser och konst, Halmstads kommun.
- Vi ser att det tillbyggda och renoverade konstmuseet kraftfullt stärker både Halmstad och hela regionen som centrum för bild- och formkonst. I Hallands kulturplan uttrycks ambitionen att Halland ska utvecklas till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner, fortsätter Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola på Region Halland.


-------------------------------------


Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum finansieras av och sker i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:

- Den regionala utvecklingsstrategin enligt mål och intentioner i Hallands kulturplan.
- Halmstad kommuns vision och mål att vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.
- Att museet genom sin verksamhet ska medverka till att utveckla spets, kvalité och förnyelse inom konst och kultur, och utveckla Halland som en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 milj, Halmstads kommun 33,7 milj, Stiftelsen Hallands Länsmuseer; 40 milj
Planerad byggstart: januari 2018
Planerat tillträde: preliminärt sommaren 2019

För mer information, kontakta;

Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola, Region Halland, 070-210 46 46, eva.nyhammar@regionhalland.se


Karolina Peterson, chef för avdelningen upplevelser och konst, kulturförvaltningen, Halmstads kommun,
072-715 72 23, karolina.peterson@halmstad.se

Magnus Jensner, museichef, Hallands Konstmuseum, 035-16 23 01, magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se