Miljödepartementet

Byggnadsdeklarationer Inomhusmiljö och energianvändning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:36 CEST

I dag överlämnar Byggnadsdeklarationsutredningen sitt delbetänkande, Byggnadsdeklarationer Inomhusmiljö och energianvändning (SOU 2004:78) till miljöminister Lena Sommestad.

I delbetänkandet behandlas frågor om ändamål och utformning av en obligatorisk eller frivillig byggnadsdeklaration som innehåller uppgifter om inomhusmiljö och energianvändning. Dessutom redovisas utredningens överväganden i fråga om utformning och uppbyggnad av ett nationellt register med byggnadsanknutna uppgifter.

Utredningen föreslår en särskild lag om byggnadsdeklarationer för inomhusmiljö och energianvändning. Utredningen presenterar också ett förslag till hur ett nationellt register med byggnadsanknutna uppgifter kan byggas upp och knytas till fastighetsregistrets byggnadsdel.

De ändamål som en byggnadsdeklaration skall fylla är att ge ägarna och brukarna uppmärksamhet på frågor om inomhusmiljö och energianvändning, kommunerna ett underlag i deras tillsynsverksamhet och berörda myndigheter ett underlag för tillsyn och för uppföljning av miljömålen.

Deklarationen skall innehålla uppgifter om ägarens eget miljöarbete samt vissa uppgifter som gäller ventilation, radon och energi. Uppgifterna skiljer sig enligt förslaget dock åt för olika typer av byggnader. Det skall vara obligatoriskt för en ägare till en byggnad att vid vissa tillfällen upprätta en byggnadsdeklaration, men vissa uppgifter skall vara frivilliga.

Frågor om genomförande av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda utreds för närvarande i annan ordning. I fråga om en- och tvåbostadshus föreslår utredningen därför att ett krav på byggnadsdeklaration skall införas först när uppgifter om energiprestanda m.m. kan tas med i deklarationen. Läs hela delbetänkandet på:
www.regeringen.se/miljo eller www.sou.gov.se.

Kontakt
Särskild utredare
Håkan Julius
08-657 58 00 Sekreterare
Maud Olander Blom
036-15 66 72