Länsstyrelsen Västerbotten

Byggnadsminnesförklaring av bönhusmiljön i Missenträsk

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 09:14 CET

Länsstyrelsen fattade den 15 januari 2016 beslut om att byggnadsminnesförklara bönhusmiljön i Missenträsk, Skellefteå kommun.

Väckelserörelsen i Västerbotten har varit mycket utbredd. Bönhus eller missionshus fanns under första delen av 1900-talet så gott som i varje by. Länsstyrelsen har under en längre tid sökt en representativ och välbevarad bönhusmiljö med avsikt att för framtiden skydda och vårda en sådan. Arbetet resulterade i en förteckning över 273 bönhus i länet och bland dessa framstod Missenträsk som den lämpligaste miljön.

Del av den västerbottniska folksjälen

– Motivet till byggnadsminnesförklaringen är bland annat att bönhusen utgör en viktig del av länets kulturhistoria. De är också en betydelsefull pusselbit i förståelsen av den västerbottniska folksjälen. Dessutom är bönhusmiljön i Missenträsk med sin utformning, arkitektur och bakgrund mycket representativ för bönhustraditionen i Västerbotten, säger Bo Sundin, länsantikvarie. 

Bönhuset invigdes 1936 och under den period då de flesta bönhus uppfördes i länet. Bönhusmiljön i Missenträsk är också intakt sedan tillkomsttiden och har genomgått mycket få förändringar fram till idag. Den enkla, sparsmakade karaktären gör också just denna miljö lämplig för en byggnadsminnesförklaring.

Bönhusens fortlevnad hotad

– Bönhusens fortlevnad är idag allvarligt hotad av 2000-talets samhällsomvandling och bönhusen ute i byarna står nu mest som symboler för en gången tid. De flesta bönhus kom till före bilismens tid och har kanske just därför spelat ut lite av sin roll, men det största hotet utgörs nog av landsbygdens vikande befolkningsunderlag samt en ökande sekularisering, berättar Bo Sundin vidare.

Fastigheten ägs fortfarande av den bönhusförening som uppförde det och används numera mer för bygemensamma aktiviteter än som bönhus.

Vad innebär byggnadsminnesförklaringen?

Kulturmiljölagens skydd innebär huvudsakligen att bönhuset och det tillhörande uthuset inte får rivas, att de inte får förändras utvändigt eller invändigt, att vård- och underhåll ska utföras i samråd med Länsstyrelsen och att tomten inte får bebyggas ytterligare.  

Kontaktperson

Bo Sundin
Tel: 010-225 45 23
bo.sundin@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.