Varbergs kommun

Byggnadsnämndens sammanträde den 6 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:01 CEST

Referat under pågående sammanträde från några av nämndens ärenden som inte omfattar personuppgiftslagens ärenden (PuL). Frågor besvaras av handläggande tjänsteman eller av nämndens sekreterare Britt Höckerbo, tfn 0340-881 53, e-post britt.hockerbo@kommunen.varberg.se.

Rosen 6 på Stormgatan 3. Om- och tillbyggnad av enbostadshus till flerbostadshus med 6 lägenheter samt nybyggnad av förråd.

Byggnadsnämnden beslöt att bevilja bygglov.

Handläggande tjänsteman är Maria Söderlund, tfn 0340-881 58. e-post maria.soderlund@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------

Detaljplan för camping på Stråvalla-Kärra 1:3

Syftet med planförslaget är att möjliggöra camping inom området.

Byggnadsnämnden beslöt, efter proposition, med godkännande överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Skriftlig reservation från Stefan Stenberg (c).

Handläggande tjänsteman är Birgitta Flysjö, tfn 0340-881 63. e-post birgitta.flysjo@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Detaljplan för Trädgården 6

Planförslaget syftar till att ge förutsättningar för byggnation av bostäder.

Byggnadsnämnden beslöt med godkännande överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

Handläggande tjänsteman är Henrik Levin, tfn 0340-881 72. e-post henrik.levin@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Detaljplan för parkering och garage vid Tallvägen

Syftet med ändringen innebär att området ska utvidgas ca 10 meter åt väster och 8 meter åt öster samt att möjliggöra fler garageplatser. Utvidgningen ligger enligt gällande detaljplan på naturområde. Förslaget behandlas med enkelt planförfarande.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget för samråd.

Handläggande tjänsteman är Henrik Levin, tfn 0340-881 72. e-post henrik.levin@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Ändring av detaljplan för Laxen 29

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av ett 20-tal lägenheter fördelade på två separata 3½-våningshus på Laxen 29. Fastigheten är belägen direkt söder om korsningen mellan Göteborgsvägen och Birger Svenssons väg. Förslaget behandlas med enkelt planförfarande.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna viss revidering av förslaget och återremitterar ärendet för samråd med berörda som påverkas av revideringen.

Handläggande tjänsteman är Henrik Levin, tfn 0340-881 72. e-post henrik.levin@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Ändring av detaljplan för Fastarp 3:67

Förslaget innebär ändrat läge och byggrätt vilket möjliggör ca 21 lägenheter.
Förslaget behandlas med enkelt planförfarande.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget för samråd.

Handläggande tjänsteman är Henrik Levin, tfn 0340-881 72. e-post henrik.levin@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Detaljplan för del av Härdgatan

Förslaget innebär utvidgning av industrimark och flyttning av gatumark.

Byggnadsnämnden beslöt att revidera förslaget och med godkännande överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

Handläggande tjänsteman är Charlotta Tornvall, tfn 0340-881 65. e-post charlotta.tornvall@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Detaljplan för Träslövsläge 13:15

Planområdet ligger vid korsningen Skepparevägen/Sönnermarksvägen i Träslövsläge. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att utvidga fastigheten mot söder till befintlig gärdsgård.

Byggnadsnämnden beslöt att efter revidering anta detaljplaneförslaget.

Handläggande tjänsteman är Claes Grunditz, tfn 0340-881 62. e-post claes.grunditz@kommunen.varberg.se


--------------------------------------------------------------------------------


Planändring för Rolfstorp 3:17

Detaljplanens syfte är att möjliggöra delning av fastigheten i fyra enheter. Fastigheten är idag bebyggd med ett flerbostadshus med fyra marklägenheter. Förslaget behandlas med enkelt planförfarande.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget för samråd.

Handläggande tjänsteman är Claes Grunditz, tfn 0340-881 62. e-post claes.grunditz@kommunen.varberg.se