Varbergs kommun

Byggnadsnämndens sammanträde den 7 oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 10:36 CEST

Referat under pågående sammanträde från några av nämndens ärenden som inte omfattar personuppgiftslagens ärenden (PuL). Frågor besvaras av handläggande tjänsteman eller av nämndens sekreterare Britt Höckerbo, tfn 0340-881 53, e-post britt.hockerbo@kommunen.varberg.se.


Detaljplan för camping på Stråvalla-Kärra 1:3

Syftet med planförslaget är att möjliggöra camping.

Byggnadsnämnden beslöt att återremittera ärendet för utredning.

Handläggande tjänsteman är Birgitta Flysjö, tfn 0340-881 63. e-post
Birgitta.flysjo@kommunen.varberg.seDetaljplan för bostäder vid Laxvägen, Gamla Köpstad

Förslaget har varit på utställning under tiden 9 juli t.o.m. 9 september 2004.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande

Handläggande tjänsteman är Hanna Areslätt, tfn 0340-881 55. e-post hanna.areslatt@kommunen.varberg.seDetaljplan för Trönninge 18:1

Förslaget har varit på samråd under tiden 9 juli t.o.m. 9 september 2004.

Byggnadsnämnden beslöt att anta förslaget

Handläggande tjänsteman är Hanna Areslätt, tfn 0340-881 55. e-post hanna.areslatt@kommunen.varberg.seDetaljplan för Göingegården 1:6

Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggnation av 13 villor i Trönninge.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget för samråd.

Handläggande tjänsteman är Hanna Areslätt, tfn 0340-881 55. e-post hanna.areslatt@kommunen.varberg.se


Avstyckning från Göingegården 1:3

Framställningen omfattar dels en avstyckning av hela kulturmiljön kring mangårdsbyggnaden och dels ytterligare en avstyckning på ca 1000 kvm som består av stendelen av byggnaden med omgivning.

Byggnadsnämnden beslöt att avstyckningen av området som helhet medges med en justering av fastighetsgränsen mot Himleån enligt stadsbyggnadskontorets kartskiss. En uppdelning av området i ytterligare fastigheter medges inte. Eventuella ytterligare avstyckningar inom området ska med hänsyn till kulturmiljön och naturmiljön föregås av planläggning.

Handläggande tjänsteman är Lotta Tornvall, tfn 0340-881 66. e-post charlotta.tornvall@kommunen.varberg.se


Detaljplan för Bläshammars gård, Bläshammar 1:3 m.fl.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av upp till ett 60-tal villor, en förskola och utökning av Bläshammars skola. Dessutom ingår två dag-vattendammar.

Byggnadsnämnden beslöt att godkänna förslaget med viss justering för samråd. Vidare beslöts att nämnden överlämnar frågan om gång- och cykeltunnel till kommunstyrelsen att utreda vidare. Ett genomförande av denna bör kopplas till exploateringen av Bläshammarområdet.

Handläggande tjänsteman är Claes Grunditz, tfn 0340-881 62. e-post claes.grunditz@kommunen.varberg.se

Detaljplan för kv Kalkstenen och västra delen av kv Breared

Förslaget har varit på samråd under tiden 29 juni t.o.m. 10 september 2004.

Byggnadsnämnden beslöt att efter revidering anta detaljplaneförslaget.

Handläggande tjänsteman är Kåre Tengnér, tfn 0340-881 64. e-post kare.tengner@kommunen.varberg.se

Artikeln publicerad av: Britt Höckerbo