Länsstyrelsen i Östergötlands län

Byt ut direktverkande el i flerbostadshus!

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 11:02 CEST

Nu finns pengar att hämta i form av konverteringsstöd till ägare av flerbostadshus med direktverkande elvärme. Syftet med stöden, som söks hos Länsstyrelsen Östergötland, är att stimulera användningen av förnybara energikällor. När det gäller stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i flerbostadshus pågår fortfarande behandling av frågan om stödets förenlighet med EG-föredragets regler om statligt stöd.

Stödet kan ges till den som har ett flerbostadshus eller bostadsanknutna lokaler. En bostadsanknuten lokal ska i första hand användas av de boende och den får inte användas för kommersiella eller industriella ändamål.

Förutsättningar för stöd
Den direktverkande elen måste bytas ut helt eller delvis mot ett vattenburet system och därefter ska antingen:
- anslutning ske till fjärrvärme
- installation ske av berg-, sjö- eller jordvärmepump
- installation ske av anordning för uppvärmning av biobränsle (anordningen ska vara effektstyrd och medge en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel).

Ett särskilt stöd till installation av solvärme kan också ges.

– Sedan den första januari i år finns ett liknande konverteringsstöd som riktar sig till ägare av småhus och där vi fått in ett stort antal ansökningar. Vi har även märkt att det finns intresse för konverteringsstöd från ägare till flerbostadshus och hoppas att fastighetsägarna nu kommer att komma in med sina ansökningar, säger biträdande länsarkitekt Ylva Bengtsson.

Belopp
Stöd kan beviljas med högst 30 procent av de stödberättigade kostnaderna, dock högst 30 000 kronor per bostadslägenhet eller bostadsanknuten lokal. Extra stöd ges vid installation av solvärme dock högst 5 000 kronor per lägenhet eller bostadsanknuten lokal. De första fem årens inbesparade kostnader ska dras av från de stödberättigade kostnaderna.

Ansökan
Ansökningsblanketter, informationsmaterial och förordningstext finns på Boverkets webbplats http://www.boverket.se/ Ansökan skickas in till länsstyrelsen i det län där huset är beläget. En ansökan om stöd måste ha inkommit till länsstyrelsen inom två månader från det att åtgärden påbörjades. Reglerna för flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler började gälla den 21 mars 2006. Bestämmelserna kan tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006 t.o.m. den 31 december 2010. Åtgärderna ska ha påbörjats och slutförts under denna period.

För ytterligare information om stödet kontakta:
Byrådirektör Solbjörg Lundestad Carlberg, tfn: 013-19 66 82
Byrådirektör Sten Björklund, tfn: 013-19 62 49
Biträdande länsarkitekt Ylva Bengtsson, tfn: 013-19 62 64