C2SAT

C2SAT GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:31 CET

- Färdigställa C2SATs revolutionerande satellitantenn för serietillverkning
- Intensifierade marknadsförings- och försäljningsinsatser
- Emissionen tillför bolaget cirka 22 Mkr


Styrelsen för C2SAT holding AB (publ) beslutade idag att genomföra en nyemission av aktier med företräde för bolagets aktieägare. Emissionen tillför C2SAT holding AB (publ) cirka 22 miljoner kronor före emissionskostnader och är till fullo garanterad.

Fem befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 0,70 kronor.
Nyemissionen kräver godkännande av extra bolagsstämma, som avses hållas i Stockholm den 20 november 2006.
Bakgrund och motiv
Motiven för företrädesemissionen är primärt relaterade till utvecklingen i dotterbolaget C2SAT communications AB. Under 2006 har styrelsen i koncernen utvärderat det fortsatta utvecklingsläget i C2SAT communications AB. Bolaget utvecklar en mycket avancerad gyrostabiliserad satellitantenn som åtföljs med stort intresse av hela branschen. Förväntningarna på den färdiga satellitantennen är höga och marknadspotentialen bedöms av styrelsen vara mycket stor. Produktutvecklingen befinner sig nu i ett skede med skarpa tester tillsammans med potentiella kunder. Bolaget kommer att under resterande delen av 2006 och under första halvåret 2007 färdigställa produkten för serietillverkning. Därefter kommer bolaget att intensifiera marknadsförings- och försäljningsinsatserna.

Fakta om emissionen
Styrelsen för C2SAT holding AB (publ) beslutade den 3 november 2006 om nyemission av aktier. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna i C2SAT holding AB (publ). Fem befintliga C2SAT-aktier, ger rätt att teckna en ny aktie (av samma serie) till en teckningskurs av 0,70 kronor per aktie, vilket tillför bolaget cirka 22,0 miljoner kronor före emissionskostnader.
Nyemissionen innebär att antalet aktier kommer att öka med högst 31 489 666 till högst 188 937 999.

· Teckningstiden löper under perioden 29 november - 12 december 2006. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 24 november 2006.
· Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 21 november 2006.
· Handel med teckningsrätter sker under perioden 29 november - 7 december 2006.
· Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till C2SATs direktregistrerade aktieägare med början omkring den 28 november 2006.

För de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktie tecknade utan teckningsrätt skall äga rum. Huvudaktieägare motsvarande cirka 12 procent av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen till ett belopp om högst 2 668 775 kronor. Härutöver har ett garantikonsortium åtagit sig att fullteckna företrädesemissionen, till ett belopp om högst 19 373 992 kronor.

Styrelsebeslutet angående emissionen är fattad under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande samt bemyndigande att vidta de justeringar i emissionsbeslutet som kan visas erforderliga dels vad gäller tidsplanen, dels i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Bolagsstämma hålls den 20 november 2006. För ytterligare information angående bolagsstämman hänvisas till den kallelse som kommer att publiceras i Post- & Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet och på bolagets webbplats måndagen den 6 november 2006.

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till C2SAT holding AB (publ) i samband med företrädesemissionen.

Stockholm den 3 november 2006

C2SAT holding AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information:
Ulf Löwenhav, VD, C2SAT, tel: +46 (0)701 89 89 09,
e-post: ulf.lowenhav@c2sat.se