C2SAT

C2SAT GENOMFÖR SÄKERSTÄLLD FÖRETRÄDESEMISSION OM 51 MILJONER KRONOR

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:23 CET

Styrelsen i C2SAT holding AB har den 22 februari beslutat att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 19 januari 2007, genomföra en nyemission om cirka 51,3 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Nyemissionen är till sin helhet säkerställd genom avsiktsförklaringar och emissionsgarantier.

C2SATs VD Ulf Löwenhav kommenterar nyemissionen: "Det är mycket tillfredsställande att befintliga större aktieägare visar sin tilltro till bolaget och att vi idag kan presentera en helt säkerställd finansiering. Vi har under 2006 tagit viktiga steg i utvecklingen av vår satellitantenn. Under 2007 intensifierar vi marknadsförings- och försäljningsinsatserna. Vår produkt är mycket konkurrenskraftig och vi ser stora framtidsmöjligheter."

Med anledning av emissionen tidigarelägger styrelsen bokslutskommunikén till den 22 februari 2007.

Prospektet beräknas finnas tillgängligt den 26 februari på C2SATs hemsida www.c2sat.se samt på företagets kontor, Kungsvägen 26, 191 45 Sollentuna. Prospekt och anmälningssedel kommer också att finnas tillgängligt på www.mangold.se.

Rådgivare i företrädesemissionen är Mangold Fondkommission AB.

Emissionen i sammandrag
Teckningskurs : 0,65 kr per aktie. Ej courtage
Företrädesrätt: Två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie
Preliminär Tidplan
Sista dag för handel i aktien med rätt till
deltagande i emissionen: 26 februari 2007
Avstämningsdag för rätt till deltagande i
emissionen: 1 mars 2007
Teckningsperiod: 6 mars - 20 mars 2007
Handel i betalda tecknade aktier 6 mars 2007 - till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket
Handel med teckningsrätter: 6 mars - 15 mars 2007

Datum för publicering av finansiell information
Kvartalsrapport, januari - mars 2007 15 maj 2007
Kvartalsrapport, januari - juni 2007 15 augusti 2007
Kvartalsrapport, januari - september 2007 15 november 2007

Övrigt
ISIN-kod: SE0000419152
Kortnamn på NGM: C2ST B
Handelspost: 2 000 st aktier

För mer information kontakta:
Ulf Löwenhav, VD, +46 701 89 89 09
e-post: ulf.lowenhav@c2sat.se