C2SAT

C2SAT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:08 CEST

Aktieägarna i C2SAT Holding AB (publ.), (556536-0954), kallas till årsstämma kl. 10.30 onsdagen den 24 maj 2006 i Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104 (Skeppsbron 12), Gamla Stan, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 18 maj 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl. 16:00 måndagen den 22 maj 2006, under adress C2SAT Holding AB (publ.), Box 7075, 10387 Stockholm Stockholm eller per e-post bolagsstamma@c2sat.se. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer samt aktieinnehav uppges.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 18 maj 2006. Sådan registrering är bara tillfällig.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Anförande av den verkställande direktören;
8. Beslut om
8.1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
8.3. avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning;
8.4. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
9. Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av styrelse;
10. Beslut om antal revisorer, arvode till revisorer och val av revisorer;
11. Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 11 på dagordningen)

Förutom att anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen föreslås två ändringar. Övre gränsen för hur många B-aktier som kan utges ändras från 460 338 461 st till 100 % av samtliga utgivna aktier och antalet styrelseledamöter respektive styrelsesuppleanter maximeras till sex i stället för tio.