C2SAT

C2SAT: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:28 CET

Aktieägarna i C2SAT holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 20 november 2006 klockan 10.00 i Mountbrooks lokaler Kungsgatan 3, Stockholm.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall
− dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 14 november 2006,
− dels anmäla sitt deltagande i den extra bolagsstämman till bolaget senast fredagen den 17
november 2006 klockan 16:00.

Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 14 november 2006.
Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall göras via e-post till stamma@c2sat.se
eller per post till C2SAT holding AB (publ.), Box 7075, 10387 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.

Stämmohandlingar enligt ABL 13 kap. 3 § kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från
och med den 6 november 2006 och skickas ut till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om kontantemission
8. Beslut om justeringsbemyndigande
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut om kontantemission (punkt 7 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital skall ökas med upp till 5.200.000 kronor genom nyemission av upp till 40.000.000 aktier. Teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till samtliga aktieägare och konvertibelinnehavare.
Stockholm i november 2006
C2SAT holding AB (publ)
Styrelsen