C2SAT

C2SAT: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C2SAT HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:08 CET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA (KORRIGERAD VERSION)

Aktieägarna i C2SAT holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2006 klockan 10.00 i Saléns konferenslokaler, Norrlandsgatan 15 Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall − dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast lördagen den 2 december 2006, − dels anmäla sitt deltagande i den extra bolagsstämman till bolaget senast onsdagen den 6 december 2006 klockan 16.00.


Aktieägare som har valt att förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före lördagen den 2 december 2006. Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall göras via e-post till stamma@c2sat.se eller per post till C2SAT holding AB (publ.), Box 7075, 10387 Stockholm. Vid anmälan bör uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer, samt registrerat aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakten översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Om aktieägaren avser medta biträde till stämman bör antalet biträden (högst två) anmälas till bolaget enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om styrelse
7. Övriga frågor;
8. Beslut om justeringsbemyndigande;
9. Stämman avslutas.

Stockholm i november 2006
Ulf Löwenhav, VD
På uppdrag av aktieägarna i
C2SAT holding AB (publ)