C2SAT

C2SAT lägger turbulent år bakom sig - Höjer försäljningsmålen för 2011

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:07 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2011-04/bbb-2011-04.htm#c2sat

2010 var ytterligare ett år fullt av utmaningar för antenntillverkaren C2SAT. En fördubbling av antalet levererade antenner, invigning av produktionsfabrik i Singapore och ett fem månader långt produktionsstopp på grund av tekniska problem var några av de händelser som präglade året.

Svagt sista kvartal
Under första halvåret 2010 började bitarna så smått falla på plats för C2SAT. Därför kom det som en mindre glad överraskning när det visade sig att allvarliga tekniska problem med C-bandsantennerna tvingade företaget att stoppa produktion och leveranser i slutet av sommaren.

Efter stoppet vidtog en lång period av grundliga genomgångar av antennerna. Det dröjde ända till slutet av fjärde kvartalet innan leveranserna kunde återupptas.

Med 2010 bakom sig står nu bolaget inför en mängd utmaningar.

– Förutom att få bättre fart på försäljning måste vi väsentligt reducera tillverkningskostnaderna. Vi måste dessutom snarast slutföra certifieringen av produkterna, skriver C2SATs vd Fredrik Nygren i bokslutskommunikén. 

Leveransstoppet som drog ned resultatet för det tredje kvartalet påverkade givetvis även det fjärde kvartalet. 

Siffrorna för fjärde kvartalet 2010 i sammandrag:

• Omsättning: 2,7 Mkr (3,5)
• Resultat efter finansnetto: -14,3 Mkr (-10,0)
• Vinst per aktie före skatt: -0,02 kr (-0,02)

För helåret 2010 redovisade bolaget:

• Omsättning: 20,9 Mkr (10,1)
• Resultat efter finansnetto: -45,9 Mkr (-35,1)
• Vinst per aktie före skatt: -0,07 kr (-0,14)

Resultatet för det fjärde kvartalet påverkas negativt av nedskrivningar av engångskaraktär på 2,1 miljoner kronor gällande verktyg och inventarier.

Under 2010 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 38,9 miljoner kronor före omkostnader. Nettokassan vid årsskiftet uppgick till 0,5 miljoner kronor. 

Under slutet av fjärde kvartalet när leveranser och försäljning återupptogs tecknades orders om tio antenner, varav fyra levererades innan årets slut. 

Nytt kapital tillfört
Som en följd av driftstoppet under hösten försämrades C2SAT: s likviditet. Kapital, som inkommit vid sommarens nyemission och lånefinansiering, bands upp i ett färdigvarulager av främst C-bandsantenner. Detta ledde till att bolaget under januari genomförde en konvertibelemission.

Maximalt ligger konvertibelvolymen på 20,75 miljoner kronor, fördelat på fem inbetalningar, varav den första på 3,75 miljoner kronor är tecknad och inbetald.

Avtalet med Orange som det fanns höga förväntningar på inför 2010 har inte levt upp till förhoppningarna ännu. I december inkom dock ytterligare en order från teleoperatören om sex stycken antenner. Leveransen beräknas till andra kvartalet 2011.

C2SAT ligger nu i startgroparna för att etablera sig på ytterligare en kontinent. Marknadsaktiviteter i Sydamerika under fjärde kvartalet har mottagits positivt och bolaget överväger nu att genomgå den certifieringsprocess som är nödvändig för att kunna verka i Brasilien. 

Inför 2010 var C2SATs högt satta målsättning att leverera 120 antenner, jämfört med 17 under 2009. Till stor del på grund höstens leveransstopp slutade 2010 års leveranser långt under målsättning, med totalt 37 levererade antenner. 

Inför 2011 höjer nu C2SAT sina mål ytterligare och siktar på att sälja minst 140 antenner under året, med betoning på de mer inkomstbringande C-bandsantennerna. Enligt Fredrik Nygren är målsättningen att runt 70 procent av de 140 antennerna ska vara C-bandsantenner, som är betydligt mer lönsamma än Ku-bandsantenner. Under 2010 var runt 30 procent av de sålda antennerna C-bandsantenner.

Det är av stor vikt att företaget lyckas med att vikta över försäljningen. 

- C-bandsantennerna inbringar dubbla försäljningsvärdet, vi har redan en positiv bruttomarginal på dem och vi ser goda möjligheter att förbättra marginalen, säger Fredrik Nygren. 

Det finns möjlighet att skära mer i tillverkningskostnaderna berättar Fredrik Nygren. I höst kommer kostnaderna för en C-bandsantenn att vara en tredjedel av vad de var vid ingången av 2009.

Grovt räknat ligger listpriset för en C-bandsantenn på 100 000 till 120 000 dollar och en Ku-bandsantenn på ungefär halva det priset berättar Fredrik Nygren.

På väg mot serieproduktion
Att C2SAT lyckats öka försäljningen med 117 procent ett år när leveranserna låg nere under fem månader är givetvis positivt. Det tyder på att företaget är på god väg mot att kunna uppvisa bättre organisation, distribution och produktion än vad de tidigare gjort. 

Men faktum kvarstår att det var väldigt långt till de uppsatta försäljningsmålen. Samtidigt som leveransstoppet berodde på historiska misstag, som nu ska vara åtgärdade.

Men med höstens problem bakom sig, med produktion och leveranser igång och med en fabrik i Singapore finns nu möjligheter att lämna stadiet av prototyptillverkning och komma igång med serieproduktion.

Om C2SAT når målet på 140 sålda antenner 2011, enligt den eftersträvade fördelningen, skulle det antagligen innebära försäljningsintäkter på minst 75 miljoner kronor, vilket ska jämföras med årets dryga 20 miljoner. Förutsättningarna för att företaget då skulle visa ett positivt kassaflöde är goda. 

C2SAT har dock fortfarande en lång väg kvar att vandra. 

– Med 140 sålda antenner kan man räkna med att vi inte blöder längre, men vi når inte våra resultatmål vid dessa volymer, säger Fredrik Nygren.