C2SAT

C2SAT: STYRELSEN FÖR C2SAT BESLUTAR OM KONVERTIBELEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:15 CEST


Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51302


(NGM:C2ST B)

STOCKHOLM, SVERIGE, 6 april 2009 - (NGM-börsen, C2ST). I linje med vad som tidigare meddelats beträffande överenskommelsen med Gästrike Invest AB om förlängd lånefinansiering, har styrelsen för C2SAT den 2 april 2009, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, fattat beslut om en emission av konvertibler riktad till Gästrike Invest. Motivet är att säkerställa bolagets fortsatta finansiering.

Beslutet innebär att bolaget skall emittera en (1) konvertibel om nominellt SEK 14 000 000. Teckningskursen motsvarar 100 procent av konvertibelns nominella belopp. Betalning skall erläggas genom kvittning av Gästrikes fordran på bolaget i anledning av lämnade lån. Konverteringskursen för envar ny aktie uppgår till SEK 0,50 och har såsom marknadsmässig bestämts med hänsyn till bolagets kortsiktiga kapitaliseringsbehov och omständigheterna i övrigt. Konvertibeln förfaller till betalning den 30 september 2009, i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertibelinnehavaren är berättigad att påkalla förtida betalning av hela konvertibelfordran om i bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier i sådan omfattning att bolaget därigenom tillförs en sammanlagd teckningslikvid om lägst MSEK 40. För det fall utnyttjande av teckningsoptioner inte sker i nämnda omfattning, har bolaget rätt att på konvertibelns förfallodag påkalla konvertering av hela
konvertibelfordran. Konvertibeln skall löpa med en årlig ränta om fem (5) procent. Aktiekapitalet i bolaget kan genom konvertering ökas med ett belopp motsvarande högst SEK 3 640 000.

Styrelsens fullständiga beslut kommer att finnas tillgängligt inför årsstämman enligt vad som framgår av kallelsen, vilken kungörs under vecka 15.


För mer information, kontakta:

Göte Emtander, Styrelseordförande C2SAT holding AB (publ)
08-748 01 40

Fredrik Nygren, VD C2SAT holding AB (publ) och dess dotterbolag.


Om C2SAT
C2SAT med huvudkontor i Solna, Sverige, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer innovativa stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system. Systemet skyddas av en rad globala patent. C2SAT holding AB är noterat på NGM-börsen (C2ST) med Mangold som Likviditetsgarant (Market Maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.