Socialstyrelsen

Cancer i siffror 2009 publiceras i dag - populärvetenskapliga fakta om cancer

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 10:17 CEST

Socialstyrelsen och Cancerfonden publicerar i dag Cancer i siffror 2009. Den innehåller bland annat aktuell statistik om de vanligaste cancerformerna i Sverige och visar att både 5- och 10-årsöverlevnaden i cancer ökat. För första gången presenteras basalscellscancer i Cancer i siffror, en hudcancerform som började registreras först 2004. Närmare 40 000 fall av basalcellscancer diagnostiseras varje år i Sverige.

Cancer blir vanligare samtidigt som behandling och prognos för vissa cancerformer kraftigt förbättrats de senaste årtiondena. I dag lever över 380 000 personer i Sverige som fått en cancerdiagnos, 100 000 fler än för tio år sedan. Cancer i siffror, som senast kom ut 2005, innehåller även översiktlig information om symtom, diagnostik, behandling, prognos samt orsaker och riskfaktorer.

Antalet cancerfall ökar

Drygt 50 000 cancerfall diagnostiseras i Sverige varje år, jämnt fördelat på män och kvinnor, och antalet fall ökar. Bland annat beroende på att befolkningen blir äldre, men också för att diagnostik och screeningverksamhet förbättrats. Två tredjedelar av dem som får en cancerdiagnos är över 65 år.

Var tredje svensk person i Sverige beräknas få en cancerdiagnos under sin livstid.

Den relativa 10-årsöverlevnaden har ökat med 20-30 procentenheter sedan 1970-talet och är nu 55 procent för män och 60 procent för kvinnor. Stora skillnader finns dock mellan olika cancerformer.

Bröst- och prostatacancer vanligast

Bröst- och prostatacancer står för en tredjedel av alla cancerdiagnoser. Prognosen för bröstcancerpatienter är god, med en relativ 5-årsöverlevnad på 88 procent. Trots att antalet fall ökar så fortsätter dödligheten i sjukdomen att minska.

Antalet diagnostiserade fall av prostatacancer har ökat kraftigt sedan mitten på 1990-talet, till stor del beror det på ökad användning av PSA-test. Sedan 2004 har dock antalet fall minskat årligen och dödligheten har i princip varit oförändrad under lång tid.

Hudcancer

Det finns två grupper av elakartade tumörer i huden: malignt melanom och skivepitelcancer. Båda har ökat under de senaste årtiondena, främst på grund av ändrade solvanor och resor till länder med stark sol. Basalcellscancer är en hudcancer som närmast kan betraktas som godartad. Det är den vanligaste tumörformen med nära 40 000 fall årligen i Sverige. Dessa fall inkluderas inte i den övriga cancerstatistiken.

Rökningens effekter på cancer

Att rökning har ett starkt samband med lungcancer är välkänt. Men rökning påverkar fler organ och ger upphov till många fler cancerformer. Cancer i siffror har ett särskilt avsnitt om detta.

Mer information:

Åsa Klint

Cancerregistret, Socialstyrelsen

075-247 3708

E-post: asa.klint@socialstyrelsen.se

Rebecka Blomberg

Pressansvarig, Cancerfonden

08-677 10 38

E-post: rebecka.blomberg@cancerfonden.se

Cancer i siffror 2009 finns endast i digital form och kan laddas ned i sin helhet från Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se eller www.cancerfonden.se/cancerisiffror