Socialstyrelsen

Cancervård på bästa sätt

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:16 CEST

För första gången presenterar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för bröstcancer, cancer i tjocktarm och ändtarm (kolorektal cancer) och prostatacancer. De nationella riktlinjerna innehåller tydliga rekommendationer med prioriteringar.

Cancervården har hög kvalitet och oftast god tillgänglighet, men det finns områden som kan förbättras, exempelvis palliativ vård (vård i livets slutskede). De nationella riktlinjerna ska säkra att alla cancerpatienterna får lika tillgång till den vård som betyder mest för behandlingen av sjukdomen, för hälsan och livskvaliteten. Landets ledande medicinska experter inom cancersjukvården har medverkat i arbetet med de nationella riktlinjerna.

Förutom att säkra att behovsstyrda och effektiva metoder används, ska cancervården få stöd av riktlinjerna för att utmönstra ineffektiva eller av andra skäl olämpliga metoder, och för att via forskning och utveckling föra in nya metoder i rutinsjukvården.

– Arbetet med riktlinjerna har visat att det faktiskt går att prioritera även inom cancersjukvården säger Hans Starkhammar, onkolog vid Linköpings Universitetssjukhus, ordförande i prioriteringsarbetet .

– Rekommendationerna i den här versionen av riktlinjerna är preliminära. De baseras på väl underbyggda faktaunderlag, som har utarbetats av ett stort antal experter från olika vårdprofessioner i samarbete med hälsoekonomer och etiker. Men rekommendationerna är resultat av värderingar av faktaunderlaget. Och i fråga om hur faktaunderlaget ska värderas kommer det att finnas olika uppfattningar. Därför ska cancerriktlinjerna nu diskuteras i en bred och öppen process innan Socialstyrelsen tar slutlig ställning, säger Christina Kärvinge.

En rekommendation gäller PSA-test, som visar värdet av ett "prostata specifikt antigen" i blodet. Användningen av PSA-test varierar mycket i landet. Det är ännu inte aktuellt att införa masshälsoundersökningar med PSA-test för att upptäcka prostatacancer i tidiga skeden.

– I riktlinjerna föreslås dock att män som är oroliga och önskar genomföra PSA-test bör få skriftlig och muntlig information om vad testet innebär innan ett eventuellt test tas, säger Ola Bratt, urolog vid Universitetssjukhuset i Lund.

Mammografi med högst två års intervall för kvinnor mellan 40 och 75 år har rekommenderats tidigare av Socialstyrelsen och rekommendationen förstärks i de nationella riktlinjerna.

– Regelbunden mammografi är viktigt för överlevnaden vid bröstcancer. En ny teknik vid bröstcanceroperationer gör att mer än hälften av patienterna slipper få alla lymfkörtlar borttagna i onödan. Sentinel node tekniken har därför fått hög prioritet, säger Stefan Emdin, kirurg vid Norrlands Universitetssjukhus.

När det gäller masshälsounderökningar för att i ett tidigt skede finna cancer i tjock- och ändtarm är metoderna ännu inte tillförlitliga och det behövs därför mer forskning.

– Strålbehandling före operation av icke opererbar ändtarmscancer gör att man bland annat får en förlängd överlevnad för en större grupp patienter. säger Lars Påhlman, kirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se. För mer information kontakta Christina Kärvinge, 08- 555 531 49