Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

CANs drogforskningspris till Claudia Fahlke

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2013 13:00 CEST

Claudia Fahlke får årets drogforskningspris för framstående insatser inom experimentell och klinisk psykologisk forskning. Claudia Fahlke, som är legitimerad psykolog, disputerade 1994 och är sedan 2006 professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut ett pris till en forskare verksam inom Sverige och som genom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Priset, 25 000 kronor, utdelas vid CANs årsmöte den 23 maj 2013..

Priskommitténs motivering

Claudia Fahlkes mångsidiga forskning har innefattat såväl djurexperimentella studier som studier på människa. Hennes forskning är tvärvetenskaplig och genomförs i samarbete med kollegor från socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. Bland mycket annat har hon bidragit till att öka förståelsen av psykologiska och neurobiologiska faktorer hos socialt stabila personer med alkoholberoende. Hon har vidare funnit att alkoholberoende personer, som har en genetiskt betingad nedsatt dopaminfunktion, utvecklar särskilt svårartade beroendetillstånd med såväl ökad risk för förtidig död och ökad återfallsbenägenhet efter behandling. I en av Claudia Fahlkes senaste studier har särskilt uppmärksammats den dramatiska negativa effekt som barndomstrauma förefaller ha på serotoninfunktionen hos män med alkoholberoende. Hon har också visat att hjärnans serotoninfunktion, som bl.a. reglerar sinnesstämning och impulskontroll, påverkas negativt i snabbare takt hos kvinnor med problematisk alkoholkonsumtion jämfört med män.

Claudia Fahlke har varit drivande i att etablera missbrukspsykologi som ett akademiskt ämnesområde inom svensk psykologi och är redaktör för den 2012 utgivna läroboken Handbok i missbrukspsykologi -- teori och tillämpning. Hon har flera förtroendeuppdrag inom sitt område och är sammankallande för det tvärvetenskapliga Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor (FMB) i Västra Götaland. Medlemmarna i detta nätverk har varit drivande för tillkomsten av ett nytt centrum för forskning och utbildning i missbruksfrågor vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet.


Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en ideell förening som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikatillgängligheten i Sverige. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.