Capital Oil

Capital Oil: Avtal om gasproduktion signerat

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 13:41 CEST

Capital Oil har idag undertecknat avtal med det statliga ukrainska bolaget ZUG gällande samarbete kring prospektering och produktion av ett gasfält i västra Ukraina. Produktionen beräknas kunna starta under senare delen av 2009. Capital Oil befinner sig även i slutförhandlingar om förvärv av ett bolag, vilket ger tillgång till nödvändig infrastruktur och utrustning. Capital Oils verksamhet i Ukraina fokuseras därmed till två aktiviteter: dels produktion av gas och dels prospektering av oljefältet Maydan, som bedöms ha goda framtida förutsättningar.

Capital Oil har idag signerat ett Joint Acitivity-avtal med det statliga ukrainska bolaget Zahidukrgeologia (ZUG), som äger en 25-årig licens för prospektering och produktion av gasfältet Gorodok i västra Ukraina. Avtalet innebär att Capital Oil kommer att ansvara för driften samt viss initial finansiering av projektet. I avtalet ingår en vinstdelning med 60/40 % till Capital Oils fördel.

Gasfältet innehåller 80 miljoner kubikmeter bevisade reserver och 400 miljoner kubikmeter potentiella reserver. Capital Oil har oljefält i samma område och kan därmed utnyttja befintlig organisation för kostnadseffektiv drift. Gasfältet har god lönsamhetspotential och bedöms ge ett positivt löpande kassaflöde under det första verksamhetsåret. Målsättningen är att inleda produktion senare under 2009.

I och med förvärvet av gasfältet diversifierar Capital Oil sin verksamhet. Bolaget bedömer gasmarknaden i Ukraina som intressant då den inhemska efterfrågan är stor. Samtidigt önskar Ukraina bli mindre beroende av energiimport från Ryssland. Den idag reglerade och subventionerade marknaden står inför en avreglering. Det innebär att världsmarknadspriser införs även i Ukraina, vilket i sin tur ger högre priser på gas och ökad lönsamhet för inhemsk gasproduktion. Capital Oils strategi är att positionera sig inför denna utveckling.

Capital Oil befinner sig i slutförhandling kring förvärv av det ukrainska bolaget Europa Nafta Gaz Ukraini. Ett Letter of Intent är signerat. Bakgrunden till affären är att Capital Oil därmed kompletteras med nödvändig utrustning för gasproduktion . Förvärvet ska ske genom att nyutgivna aktier i Capital Oil används som betalningsmedel. Förvärvet bedöms kosta kring 5 - 6 miljoner kronor och ryms inom det bemyndigande som nyligen beslutats av Capital Oils årsstämma.


Capital Oils verksamhet i bolagets andra licensblock, Maydan-fältet, har bestått av ytterligare analys av befintlig information samt insamlande av ny geologisk och geofysisk information, seismik och borrhålsloggar. Ingen borrverksamhet har utförts. Den uppdaterade informationen av reserverna tyder på att en produktion i området är lönsam vid dagens oljepris. Koncessionen bedöms innebära ett betydande värde för bolagets projektportfölj. Under det närmaste året finns förutsättningar att inleda borrning och produktion i området, antingen i egen regi eller i samarbete med annan aktör inom oljeproduktion.

För att säkra den framtida tillgången i Maydan har bolaget ansökt om en ny femårig licens, vilken även innebär ett ökat djup till 1800 meter. Förutsättningarna för att ansökan godkänns är goda. Maydan-fältet bedöms innehålla en omfattande potential av oljereserver och tillsammans med förvärvet av gasfältet utgöra bolagets huvudsakliga framtida intjäningsförmåga.

I bolagets första licensblock, Kubash-Lukva-fältet, testar bolaget olika produktionslösningar för att på sikt kunna inleda en stabil produktion i egen regi eller i samarbete med annan aktör. Bolagets tre borrade brunnar under 2008 / 2009 ger för närvarande ingen produktion . Produktion sker enbart i begränsad omfattning ur gamla renoverade brunnar . Dagens oljepris innebär att Capital Oil inte prioriterar fortsatta investeringar i området och prospekteringsarbetet i detta licensblock läggs för närvarande på is .

Den totala mängden av de uppdaterade bekräftade och potentiella reserverna tillsammans i Kubash-Lukva och Maydan är hittills 23 miljoner fat. Detta är i linje med vad Capital Oil tidigare kommunicerat. Bolagets fortsatta prospektering kan innebära justeringar av reservernas storlek.

Capital Oil har målsättningen att i Ukraina förvärva såväl nya licensblock som mindre producerande bolag. Förhandlingar pågår med intressenter. Olje- och gasmarknaden i Ukraina är underexploaterad vilket innebär ett gynnsamt läge.

Nästa lägesrapport beräknas kunna ges senast i september månad.
För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
telefon 031 - 759 50 71
mobil 0708 - 40 82 71
e-post leif@capitaloil.se

Svenska Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla oljefält i första hand i västra Ukraina vid Karpaterna. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan ska sedan säljas lokalt eller på världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med det ukrainska offentliga bolaget Bogorochanynaftogas (BNG) för oljeutvinning i de två licensblocken, Kubash-Lukva och Maydan. Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen. Det omfattar såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.

Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. För vidare information se www.capitaloil.se.