Cardo AB

Cardos årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 08:44 CEST

Vid dagens årsstämma i Cardo omvaldes Fredrik Lundberg som styrelsens ordförande. Även styrelseledamöterna Lennart Nilsson, Tuve Johannesson, Berthold Lindqvist, Carina Malmgren Heander, Bengt Pettersson och Anders Rydin omvaldes. Årsstämman valde dessutom Peter Aru, Cardos VD och koncernchef, till ny styrelseledamot.

Stämman beslöt vidare att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, med justering av aktiekapitalets gränser samt anpassning till den nya aktiebolagslagen från den 1 januari 2006.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur.

Utdelning
Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 8:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 11 april 2006 och utbetalningsdag den 18 april 2006.

VDs redogörelse
Cardos VD och koncernchef Peter Aru redogjorde i sitt anförande för bolagets utveckling och strategier för tillväxt. 2005 var ett år av stora förändringar i Cardo, både vad gäller affärsstrategi, organisation och arbetssätt. Cardos nya inriktning är att erbjuda helhetslösningar till strategiskt utvalda kunder med stort servicebehov. Koncernen omorganiserades från årsskiftet i fyra divisioner:
Door & Logistics Solutions, med huvudvarumärke Crawford
Wastewater Technology Solutions, med huvudvarumärke ABS
Pulp & Paper Solutions, med varumärkena Lorentzen & Wettre samt Scanpump
Residential Garage Doors, med varumärkena Crawford, Normstahl och Henderson
Anförandet i sin helhet finns för nerladdning i pdf-format på Cardos webbplats, www.cardo.com. Från och med imorgon tillhandahålls här även en videoupptagning av VDs tal.

Malmö den 6 april 2006

Cardo AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationschef, tel 040-35 04 25, 070-602 61 81


Cardo är en internationell industrikoncern som erbjuder värdehöjande lösningar med högkvalitativa produkter och service till utvalda kundgrupper. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 7,9 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.