Cardo AB

Cardos årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 08:56 CEST

Vid Cardos årsstämma på Palladium i Malmö den 6 april konstaterade Cardos VD och koncernchef Peter Aru att koncernen under 2008 överträffat samtliga mål som för tre år sedan sattes upp för industriverksamheten.

- Cardo har lyckats utveckla serviceerbjudandet och med de aktiviteter och det resultat som levererats under 2008 bedömer jag att vi är bättre rustade än vad vi varit på länge. Vår strategi ligger fast och vi kommer fortsätta arbetet med att skapa en global industrikoncern med större andel servicetjänster, sade Cardos VD och koncernchef Peter Aru.

Peter Aru kommenterade marknadssituationen och poängterade företagets fokus på att skapa värde åt sina kunder.

- Vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur och framtiden är osäker. Samtidigt står Cardo i centrum för några av vår tids största utmaningar. Genom de lösningar vi erbjuder möter vi globala utmaningar inom tre oerhört centrala områden: vatten, transporter och energi.

Styrelse
Vid årsstämman omvaldes Fredrik Lundberg som styrelsens ordförande. Även styrelseledamöterna Peter Aru, Tuve Johannesson, Ulf Lundahl, Carina Malmgren Heander, Lennart Nilsson och Anders Rydin omvaldes. Johnny Alvarsson valdes som ny styrelseledamot. Stämman beslutade också att styrelsens arvode skall vara oförändrat och utgå med 400.000 kronor till ordföranden och med 200.000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen.

Utdelning
Stämman fastställde vidare enligt styrelsens förslag utdelningen till 9:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 9 april 2009 och utbetalningsdag till den 16 april 2009.

Återköp av aktier
Stämman fattade även beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier innebärandes att aktiekapitalet ökas med belopp motsvarande minskningsbeloppet. Därmed förblir aktiekapitalets storlek oförändrat.

Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpsmandatet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Motsvarande bemyndigande erhölls vid årsstämmorna 2007 och 2008.

Peter Arus anförande samt all övrig information kring årsstämman finns på Cardos webbplats www.cardo.com. Från och med imorgon tillhandahålls här även en videoupptagning av VDs tal.

Malmö den 6 april 2009
Cardo AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationsdirektör, tel 010-47 47 405,
070-602 61 81, maria.bergving@cardo.com
Thomas Niklasson, IR/PR-chef, tel 010-47 47 459,
070-277 99 50, thomas.niklasson@cardo.com

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.