Carnegie

Carnegie delårsrapport januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 15:15 CEST

Vinst efter skatt årets första nio månader 400 miljoner kronor (243 miljoner kronor)

• Carnegies vinst efter skatt för årets första nio månader var 400 miljoner kronor (243 miljoner kronor). Vinsten efter skatt tredje kvartalet ökade med 331% jämfört med motsvarande period föregående år till 161 miljoner kronor (37 miljoner kronor). Vinsten per aktie för årets första nio månader var 6,00 kronor (3,64 kronor) och efter full utspädning 5,90 kronor (3,62 kronor).
• Totala intäkter årets första nio månader ökade med 23% jämfört med motsvarande period föregående år till 2 301 miljoner kronor (1 867 miljoner kronor). Totala intäkter tredje kvartalet ökade med 77% jämfört med tredje kvartalet 2004 till 847 miljoner kronor. Affärsområde Securities intäkter för perioden januari-september ökade med 25% till 1 076 miljoner kronor till följd av en 22-procentig omsättningsökning på de nordiska aktiemarknaderna samt gynnsamma förutsättningar för aktietrading. Ett starkt tredje kvartal bidrog till att intäkterna för affärsområde Investment Banking årets första nio månader ökade med 38% jämfört med motsvarande period föregående år till 446 miljoner kronor. Inom affärsområde Asset Management ökade intäkterna för de första nio månaderna med 30% till 444 miljoner kronor, varav resultatbaserade intäkter svarade för 81 miljoner kronor (4 miljoner kronor). Affärsområde Private Bankings intäkter minskade med 2% jämfört med motsvarande period föregående år till 335 miljoner kronor. För jämförbara enheter, efter omstrukturering, ökade Private Bankings intäkter med 15 % jämfört med perioden januari-september 2004.
• Det förvaltade kapitalet i affärsområde Asset Management ökade med 23 miljarder kronor under årets första nio månader till 85 miljarder kronor. Nettoinflödet uppgick till 6 miljarder kronor och värdeökningen motsvarade 17 miljarder kronor.
• Kundvolymen i affärsområde Private Banking har ökat med 19 miljarder kronor sedan årets början till 50 miljarder kronor, främst till följd av värdeökning men även ett bra nettoinflöde.
• Totala kostnader före vinstdelning uppgick för årets första nio månader till 1 157 miljoner kronor (1 160 miljoner kronor), vilket var i nivå med motsvarande period föregående år. Totala kostnader tredje kvartalet var 384 miljoner kronor (365 miljoner kronor), en ökning med 5% jämfört med tredje kvartalet 2004. Kostnadsuppskattningen för helåret 2005 är oförändrat 1 500-1 600 miljoner kronor.
• För att främja fortsatt tillväxt i Carnegies verksamhet och mot bakgrund av aviserade förändringar av kapitaltäckningsreglerna till följd av Basel II-förslaget upptog Carnegie den 12 oktober ett 10-årigt förlagslån med rätt till inlösen från den 12 oktober 2010. Lånet är uppdelat i två trancher, en om 25 miljoner euro och en om 250 miljoner kronor.

Citat från Karin Forseke, CEO:
”Carnegie fortsätter att leverera. Vår affärsmodell bygger på starkt fokuserade verksamheter och en stabil kostnadsbas. De gynnsamma marknadsförutsättningarna i kombination med vår utomordentligt starka organisation ger nu mycket goda resultat över hela linjen.”

Revisorernas granskning
Denna delårsrapport har granskats av bolagets revisorer.

Telefonkonferens
Carnegies CEO Karin Forseke och CFO Mats-Olof Ljungkvist kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens den 26 oktober kl 16.00. Telefonkonferensen är öppen för allmänheten, ring +44(0)20 7365 1855 för att delta. Presentationen är på engelska. Konferensen kan också följas via direktsändning på Internet, www.carnegie.se/ir, där även bildmaterialet presenteras. Hela telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida en timme efter presentationens slut.

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta Karin Forseke (CEO) 08-5886 90 10, Mats-Olof Ljungkvist (CFO) 08-5886 90 13 eller Birgitta Henriksson (IR) 08-5886 86 39.

Ekonomisk rapportering 2006
Bokslutskommuniké, 2 februari
Bolagsstämma, 23 mars
Sista dag för handel i Carnegie-aktien med rätt till utdelning, 23 mars
Delårsrapport januari-mars, 26 april
Delårsrapport januari-juni, 13 juli
Delårsrapport januari-september, 18 oktober

Ytterligare information finns på www.carnegie.se/ir.
Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.