Carnegie

Carnegies årsstämma 2006

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:45 CET

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i D. Carnegie & Co AB som hölls i Stockholm idag.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade om utdelning med 9,19 kronor per aktie. Den 28 mars är avstämningsdag och utdelningen beräknas distribueras från VPC den 31 mars 2006.

Förändringar i styrelsen
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval beslutades av Christer Zetterberg (utsågs till styrelsens ordförande), Hugo Andersen, Anders Ljungh, Dag Sehlin, Fields Wicker-Miurin och Niclas Gabrán. Kjartan Gunnarsson och Stig Vilhelmson, nytillträdd koncernchef, valdes till nya styrelsemedlemmar.

Kjartan Gunnarsson, född 1951, avlade sin juristexamen vid Islands universitet 1978 och studerade internationell politik och strategi i Norge 1979-1980. Han var styrelseordförande i Landsbanki Islands från januari 1992 till januari 1998 och är vice ordförande i Landsbanki Islands Ltd sedan 1998. Kjartan Gunnarsson har haft ett flertal styrelseuppdrag i olika bolag, hel- eller delägda av Landsbanki Islands. Kjartan Gunnarsson var styrelseordförande i försäkringsbolaget VIS 1997-2002 och i livförsäkringsbolaget LÍFÍS 1997-2003. Han är ledamot av styrelsen i Heritable Bank Ltd., London. Kjartan Gunnarsson är ordförande i Landsbanki Islands revisionskommitté. Kjartan Gunnarsson äger inga aktier eller teckningsoptioner i Carnegie.

Stig Vilhelmson, född 1956, anställdes i Carnegie 1991 och hade flera befattningar inom Securities innan han utsågs till affärsområdeschef 1995. Innan Stig Vilhelmson anställdes i Carnegie arbetade han på Öhman Fondkommission AB mellan 1984 och 1990, den senare delen som aktiechef. Han är styrelseledamot i Orc Software AB. Stig Vilhelmson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Antal aktier i Carnegie: 305 000. Antal teckningsoptioner 2004/2007: 25 000.

Ersättning till styrelsemedlemmar
Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen skall uppgå till 3 750 000 kronor, att fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i Carnegie.

Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i Carnegie.

Ändringar i bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen, innebärande i huvudsak att bestämmelserna om akties nominella belopp ersatts med en bestämmelse om ett lägsta och högsta antal aktier i bolaget, att styrelsen får samla in fullmakter på Bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4§ andra stycket aktiebolagslagen, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt att aktieägare, för att få delta vid årsstämma, skall vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman.

Valberedning
Årsstämman beslöt uppdra åt ordföranden i styrelsen att, inför val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer vid årsstämman 2007, kontakta större aktieägare för att utse minst tre men högst fem företrädare från bolagets större ägare att tillsammans med honom utgöra valberedning.

Styrelsens ordförande skall dock inte vara ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall presenteras senast sex månader före årsstämman 2007. Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer skall presenteras senast en vecka efter det att bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006, vilket planeras ske i februari 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, styrelseordförande, 08-407 35 01
Stig Vilhelmson, koncernchef, 08-5886 90 75
Birgitta Henriksson, IR, 08-676 86 39
Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.