Carnegie

Carnegies styrelse föreslår årsstämman att besluta om ett aktieprogram

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:00 CET

Carnegies styrelse har beslutat föreslå årsstämman ett prestationsbaserat aktieprogram till cirka 100 nyckelpersoner. Programmet löper över tre år.

Ett attraktivt incitamentsprogram är en viktig komponent för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner och därmed öka aktieägarvärdet. I samband med Carnegies börsintroduktion kommunicerades behovet av att kunna erbjuda långsiktiga incitamentsprogram. Under åren 2002 till 2004 lanserades tre teckningsoptionsprogram. Dessa har varit ett komplement till Carnegies vinstdelningssystem. Det sista teckningsoptionsprogrammet förfaller i april 2007.

- En av framgångsfaktorerna för en ledande aktör i vår bransch är förmågan att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram är en viktig del i att uppnå maximal prestation och aktieägarvärde, säger Christer Zetterberg, styrelseordförande i Carnegie.

Styrelsens ersättningsutskott, vilket består av Christer Zetterberg (ordförande), Niclas Gabrán och Anders Ljungh, har granskat programmet och Christer Zetterberg har dessutom konsulterat några av Carnegies större aktieägare.

Aktieprogrammet 2008 i korthet
Programmet är ett prestationsbaserat aktieprogram som riktar sig till 100 nyckelpersoner i Carnegie. I början av 2008 kommer de nyckelpersoner som deltar i programmet att kunna avsätta eller få avsatt en del av sin vinstdelning för 2007 i vinstdelningsrätter i aktieprogrammet, till ett värde motsvarande marknadsvärdet för Carnegieaktien. Vid fullt deltagande kommer de anställdas investering i vinstdelningsrätter att motsvara cirka 250 000 aktier. Givet fortsatt anställning efter tre år, omvandlas vinstdelningsrätterna till vinstdelningsaktier. Vinstdelningsrätterna ger inte rättighet till utdelning under treårsperioden.

För varje vinstdelningsaktie erhåller den anställde vederlagsfritt:
· en halv (0,5) matchningsaktie;
· högst 3,5 prestationsaktier, under förutsättning att ökningen i vinst per aktie mellan 2007 och 2008 uppgår till 25 procent eller mer. Inga prestationsaktier utfaller om vinsttillväxten mellan 2007 och 2008 underskrider 10 procent.

Vid fullt deltagande i aktieprogrammet 2008, och om ökningen i vinst per aktie uppgår till 25 procent eller mer kommer högst 790 000 aktier i Carnegie att tilldelas vederlagsfritt. Härutöver kommer aktier att emitteras för att täcka de sociala avgifter som uppkommer i samband med tilldelningen av matchnings- och prestationsaktierna. Detta resulterar i att totalt 935 000 aktier, motsvarande cirka 1,2 procent av totalt antal utestående aktier, kan komma att emitteras.

Kostnader
Ej kassaflödespåverkande kostnader
Enligt IFRS 2, ska värdet av ett prestationsbaserat incitamentsprogram kostnadsföras över löptiden, men eftersom förmånen erläggs i form av aktier kommer det egna kapitalet att öka med motsvarande belopp och därmed resultera i ett oförändrat eget kapital.
Baserat på historisk tillväxt i vinst per aktie förväntas kostnaderna före skatt för aktieprogrammet 2008 att uppgå till omkring 25 miljoner kronor per år för perioden 2008 till 2010. Maximal kostnad, baserad på nuvarande aktiekurs, fullt deltagande och att målet för vinsttillväxt uppnås uppgår kostnaden per år till omkring 50 miljoner kronor.

Effekten i resultaträkningen, hänförlig till aktieprogrammet 2008, kommer att variera beroende på aktiekurs, antal tilldelade vinstdelningsrätter, matchnings- och prestationsaktier, samt på storleken av de sociala avgifterna, skattesats och framför allt deltagandet i programmet.

Kostnader som påverkar kassaflödet
Administrativa kostnader i samband med aktieprogrammet 2008 har uppskattats till cirka 2 miljoner kronor.

Beslut rörande aktieprogrammet 2008
För att styrelsens förslag ska godkännas krävs 9/10-delar av på årsstämman företrädda aktier och röster.

Kallelsen till årsstämman, där fullständigt förslag av aktieprogrammet ingår, kommer att offentliggöras den 23 februari 2007.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Zetterberg, Styrelseordförande, +46 8 407 35 01
Stig Vilhelmson, CEO, +46 8 676 86 01


Carnegie är en oberoende nordisk investmentbank med verksamhet inom Securities, Investment Banking, Asset Management och Private Banking. Carnegie erbjuder finansiella produkter och tjänster till nordiska och internationella kunder från kontor i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Luxemburg, Schweiz, Storbritannien och USA.