StrongPoint Sverige

CashGuard; Valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvoden

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 10:17 CEST


Valberedningen i CashGuard AB, bestående av Leif Flemming Bakke, Ulf Davidson, Christer Zetterberg och Lars Johansson, har lämnat följande förslag att behandlas på ordinarie årsstämma i CashGuard AB den 26 april 2006.


- Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsstämma skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

- Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 800 000 kronor, varav 300 000 kronor till ordförande, och 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

- Dessutom föreslås att ett månatligt arvode om 50 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande som ersättning för stöd till bolaget i strategiska frågor.

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Christina Detlefsen, Ivar Formo och Lars Johansson, nyval av Lars Nyberg som styrelseordförande och Mats Andersson som styrelseledamot.
Carina Holmberg och Morthen Johannessen står inte till förfogande för omval.

Lars Nyberg är civilekonom, född 1951 och innehar uppdrag som styrelseordförande i Micronic Laser Systems AB och IBS AB. Utöver detta är Lars Nyberg styrelseledamot i Snap-On Tools Inc, Autoliv Inc och Datacard Inc. Under åren 1995-2003 var han anställd som koncernchef på NCR Corporation och dessförinnan innehade han olika chefsbefattningar inom Philips Electronics. Han har även varit styrelseordförande i NCR Corporation.
Valberedningens förslag enligt ovan biträds av aktieägare representerande cirka 40 procent av samtliga röster i bolaget.


För ytterligare information kontakta:
Lars Johansson, styrelseordförande CashGuard AB, tel. 070-564 70 55

Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. I oktober 2004 förvärvade CashGuard säkerhetsföretaget SQS Security Qube System. Den nya koncernen har cirka 130 anställda och omsatte cirka 214 MSEK under 2005. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract40.